Zápis ze schůze ORJ, konané 7. 1. 2009

08.01.2009 11:35
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 7. 1. 2009

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda, VS), Matoušek-Akela (35., zpr. OS), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, ZVS), Tichá-Hrošík(35. ORK), Dumek (50., VS), Batelka (62., VS), P. Konečný-Flek (92., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Tesař-Lišák (96., VS), Hřebík-Šnek (100., VS)

Omluveni: Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS), Váňa-Iron (35., člen, VS), J. Konečný-Íáček (92., člen), Trojánek-Tee-pee (92., člen)

Nepřítomni: Dočekal-Lupen (77., zást. předsedy) Žáček-Křeček (77., člen), Vlček (20., VS)

Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5)Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 10, z toho 9 s právem hlasovat ze 16, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu] - V zápise chybělo poděkování br. Váňovi a jeho týmu za uspořádání RK Ananas.
  - V zápise bylo chybně uvedeno datum kursu pro hospodáře a revizory. Kurs se uskuteční 24. 1. 2009.
  - Vyúčtování dotací magistrátu za rok 2009 odevzdalo během minulé schůze i 100. středisko.
  - V tabulce rozdělení dotací byla chyba, bude napravena v rámci rozdělení dotací za rok 2009. Br. Adámek se za chybu omlouvá.
  - Jinak byl zápis schválen bez dalších připomínek.
 3. [Kontrola úkolů] - Adresář činovníků je připraven, po doplnění vedoucími středisky bude rozeslán členům ORJ.
  - Inventura - předseda ORJ bude urgovat navrácení věcí, patřících do majetku ORJ, poté bude informovat inventarisační komisi, aby mohla provést inventuru.
  - Dotace MHMP odevzdala během schůze střediska 35. (po skončení schůze), 62., 92., 96, ostatní střediska dodají co nejdříve.
  - Odevzdání výpočtových listů bylo provedeno.
  - Ostatní úkoly trvají.
 4. [Zprávy předsedy] - Akce Kapka naděje se uskuteční ve dnech 12.-14. 6. 2009.
  - Roverská porada se koná 21.-22. 3. 2009 v Olomouci.
  - ORJ schválila příspěvek pro ORJ ve výši 50,- Kč na osobu, celkem Kč 290,- pro vyšší složky.
  - PRJ projednávala dotační vyhlášku. Konečná verze ještě nebyla schválena ale bude změněna oproti roku 2008. Důraz bude kladen na mladší členy.
  - ORJ schválila br. Váňu jako velitele Svojsíkova závodu pro rok 2009.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Tajemník - připravil adresář hospodářů a revizorů. Pracovní verze byla doplněna během schůze a bude rozeslána se zápisem. Po doplnění všemi středisky bude konečná verze rozeslán členům ORJ.
  - Je potřeba se připravit na registraci. Dle sdělení br. P. Konečného se připravuje nová verze Birdosu.
  Registrace bude obsahovat i informaci o odebíraných časopisech.
  - Vyúčtování papírové verze dotace MŠMT bylo odevzdáno. Některá střediska odevzdala papírovou verzi se zpožděním.
  Br. zpravodaj OS - rozdal zástupců středisek pokyny pro lesní školu Cesta poznání.
  Br. P. Konečný - - Víkendové termíny akce Skautex jsou 20-22. 3., 17.-19. 4., 15.-17. 5. 2009. Cena kursu je stanovena na Kč 1 111,-.
  Br. Trojánek - se domluvil s br. Váňou na připravě Svojsíkova závodu.
  - Je domluvený se ses. Myškovou-Myškou na programu pro vlčata a světlušky.
  - Shání zájemci o pomoc při přípravě závodu.
  ORK - provedla kontrolu hospodaření akce Skautex. Br. P. Koneční jako vedoucí akce se ke zprávě vyjádří.
  - Provedla revizi hospodaření ORJ za rok 2007. Br. Adámek se ke zprávě vyjádří.
  - Připravila plán revizí ORJ na rok 2009.
  - Na dubnovou radu přinesou zástupci středisek zprávy revizních komisí o činnosti za rok 2008. Ses. Tichá pošle střediskům formulář.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 50. - na jarní prázdniny jedou mimo termín jarních prázdnin.
  stř. 62. - pořádají zimní tábor na Slovensku.
  stř. 96. - doporučují základnu Svárožná u Železné Rudy. Kapacita 60 lidí, k disposici je i louka. V provozu je i v zimně. Základnu spravuje středisko Klatovy.
  stř. 100. - nově budou registrovat roverský kmen.
 7. [Různé] - Připomínáno, aby střediska včas odevzdala daňová přiznání.
  - Příští schůze ORJ se uskuteční 4. 2. 2009 od 19 00 hod. v klubovně v Brechtově 828 v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:

 1. Vizitky oddílů. Vedoucí středisek, Tesař. Trvá.
 2. Kontakty na činovníky středisek. Zodpovídá Mašín. Trvá.
 3. Provedení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, P. Konečný, Dočekal. Trvá.
 4. Odstranění nedostatků v hospodaření za roky 2005 a 2006. Zodpovídá br. Adámek. Trvá.
 5. Zpracovat zpětnou vazbu na Famous. Zodpovídá Váňa. Trvá.
 6. Odevzdat vyúčtování dotací MHMP, nejpozději do konce roku 2008. Zodpovídají vůdci středisek. Trvá.
 7. Umístit na web adresy kluboven. Zodpovídá J. Konečný. Trvá.
 8. Stanovit výši příspěvků pro ORJ. Zodpovídá předsedající schůze ORJ v lednu 2009. Trvá.
 9. Vyjádření k revizním zprávám za Skautex a hospodaření ORJ za rok 2005-2007. Br. P. Konečný, Adámek.
 10. Do dubnové schůze ORJ odevzdají vedoucí středisek zprávy střediskových revizních komisí za rok 2008. Zodpovídají vedoucí středisek.
 11. Příprava a odevzdání registrace. Termín pravděpodobn březen 2009. Zodpovídají vedoucí středisek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://www.skauting.cz/praha10/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz


090107.pdf (32,6 kB)

Zpět
TOPlist