Zápis z ORJ, konané 12.4.2012

20.04.2012 20:54
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 12.4. 2012


Přítomni: Adámek–Rumpál (77., predseda), Vána–Iron (35., místopredseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS),
Kurz–Shorty (92., clen), Pechoušek–Napoleon (35., VS) Dumek (50., VS), Bican–Kvang (77., VS), Matoušek–Akela (35.),
Yilma–Kšanda (PRJ) (poslední cást schuze), Cerný (PRJ) (poslední cást schuze)

Omluveni: Herna–Dlouhán (35., zpr. OS), Kuberová–Veverka (92., VS)

Neprítomni: Vlcek (20., VS), Batelka (62., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS), Tesar–Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolu
4) Zprávy predsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze stredisek
7) Ruzné

1. [Zahájení] Schuzi zahájil a vedl br. Adámek. Pocet prítomných je 10, z toho 7 s právem hlasovat z 13, ORJ je usnášeníschopná.
2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez pripomínek.
3. [Kontrola úkolu] – Úkol inventura trvá.
– Vyplněné hospodárské výkazy nemají 20., 50., 96. str. a 93. str. má ve výkaze chybu, takže výkaz není odevzdán.
Termín je do 15. 4. 2012.
– Záverecná zpráva rádcovského kursu byla predložena, br Adámek ji zkontroluje.
4. [Zprávy predsedy] – Br. Novotný informoval o akci pro rovery, kterou porádá 92. stredisko s názvem Rescue team.
Více informací na adrese: https://rescueteam.skauting.cz/. V tuto chvíli je ješte nekolik volných míst.
– Pražský skautský den se bude konat v sobotu 21. dubna 2012 od 13 do 22 hodin v areálu Kaizlových sadu a
ceského rozhlasu - Regina v Karlíne (doprava: stanice metra B Invalidovna, stanice tram . 8, 24 Urxova).
– 26.-30. 9. 2012 se uskutecni Cintra.
– Magistrátní hlášenky je potreba odevzdat do 21. 5. 2012 souhrnne za strediska v papírové forme br. Adámkovi.
Formuláre jsou stejné jako vloni.
– Príspevky nezaplatilo 62. str.
– 4. 6. 2012 od 1900 hod. se koná schuze PRJ na Krížku spojená s grilováním. Je otevrená i pro zástupce okresu.
– 20.-21. 10. se uskutecní zdravotní kurs, podrobnosti jsou na stránkách Parvuly https://parvula.cz
5. [Zprávy zpravodaju]
Br. Vána – Do 15. 4. 2012 je potreba odeslat predbežné prihlášky hlídek na ZVaS. Dnes budou rozeslány po-
drobnejší informace, vcetne témat jednotlivých kontrol. Závod zacne v 9 hodin. Hlídka nebudou potrebovat žádné
speciální vybavení, pouze bežné tábornické vybavení. Každá hlídka bude mít doprovod, doprovody budou proházeny.
Vyhlášení výsledku bude vecer, nejspíš u táborového ohne. Br. Adámek žádá o informaci, kolik dalších úcastníku se
obvodního setkání zúcastní.
Tajemník – pripomíná, že je potreba vyplnit hospodárské zprávy ve SkautIS, kdo tak ješte neucinil.
br. Kurz – 20.-22. 4. 2012 se uskutecní doškolovací zdravotní kurs na Krížku.
Zpravodaj OS – 20. 4. 2012 se uskutecní výprava OS k mohyle A. B. Svojsíka na Zbraslavi.
Zástupce PRJ – soucasné PRJ skoncí volební období príští rok v únoru a zatím není jasné, kdo by mohl kandi-
dovat na funkce v PRJ. Informoval o tom, že soucasná PRJ je kreativní a její cinnost je smysluplná. Hledá zájemce
o práci v PRJ.
– Br. Yilma se informoval na situaci ve strediscích ohledne výchovných zpravodaju. Informoval o plánovaných ná-
vštevách táboru.
– Dotazoval se též na fungování strediskových tiskových zpravodaju a spolupráci s medii. Informoval o možné spo-
lupráci s mediatýmem PRJ.
– Prosí o vyplnení oblastí pusobnosti jednotlivých stredisek na mape náboru.
– PRJ nabízí zapujcení materiálu, napr. anduly nebo stany, velký LCD panel na presentaci.
– Informoval o nabízeném poradenství ohledne zpracování grantu.
– Informoval o motivacních akcích, napr. o grilování nebo Podekování.
6. [Zprávy ze stredisek]
str. 35. – stredisko žádá o otevrení registrace po termínu. 31. 3. 2012 se uskutecnilo cištení Botice a akce pro rodice
na Krížku.
str. 50. – tri clenové strediska mají hotové vudcovské kursy, ješte jim chybí zdravotní kursy.
str. 77. – jeden clen se prihlásil na cekatelský kurs.
str. 92. – v ZŠ U Vršovické nádraží usporádalo stredisko strediskovou besídku.
7. [Ruzné] – Príští schuze ORJ se uskutecní 10. 5. 2012 od 1900 hod. v klubovne v Brechtove 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Dokoncení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Vána, Kurz, Kvízová, termín do 9. 6. 2011. Trvá.
2. Vyplnit hospodárské výkazy ve SkautIS. Termín 15. 4. 2012. Zodpovídají vedoucí stredisek.
3. Odevzdat magistrátní hlášenky táboru. Zodpovídají vedoucí stredisek. Termín 21. 5. 2012.
4. Zaslat br. Adámkovi informaci, kolik úcastníku se zúcastní obvodního setkání, krome závodících hlídek. Zodpovídají
vedoucí stredisek. Termín 30. 4. 2012.
5. Zaslat predbežné prihlášky na ZVaS. Zodpovídají vedoucí stredisek, Termín 15. 4. 2012.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

120412.pdf (36 kB)

Zpět
TOPlist