Zápis ze schůze ORJ, konané 10.1.2013

07.02.2013 11:00
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 10. 1. 2013

 

Přítomni: Váňa-Iron (35., místopředseda), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Kurz-Shorty (92., člen), Vlček (20., VS), Pechoušek-Napoleon (35., VS) Dumek (50., VS), Kuberová-Veverka (92., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Tesař-Lišák (96., VS), Matoušek-Akela (35.)

Omluveni: Adámek-Rumpál (77., předseda), Bican-Kvang (77., VS),

Nepřítomni: Herna-Dlouhán (35., zpr. OS), Batelka (62., VS),

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 1. [Zahájení]
  Schůzi zahájil a vedl br. Váňa. Počet přítomných je 10, z toho 9 s právem hlasovat z 13, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu]
  Zápis byl schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů]
  - Jmenovat členy komise pro přípravu obvodního setkání a Svojsíkova závodu. Členz jmenovala jen část středisek.
  - Domluvit spolupráci s ORJ Praha 7 na organizaci pražského kola Svojsíkova závodu. V kontaktu se zástupcem ORJ Praha 7 je br .Váňa.
  - Zajistit provedení revize hospodaření rušeného 62. střediska. Není známo kvůli nepřítomnosti br. Adámka, úkol trvá.
  - Zpracovat a odevzdat registraci za střediska. Trvá.
  - Ostatní úkoly splněny.
 4. [Zprávy předsedy]
  - Střediska žádají o tyto výjimky:
  100. - 148. oddíl - zástupce vedoucího nemá VZ, bude dělat příští rok
  96. - 77. oddíl - vedoucí dodělává VZ
  50. - mají hotové VZ, ale nemají zdravotní kurs, tj. nemají dekrety Mukařovský oddíl - zástupci mají hotové VZ, ale ještě nemají dekret.
  92. - 1. Camelot zástupci nemají VZ, kurs zatím nedělají.
  ORJ s udělením výjimek souhlasí.
  - Výkonný tým PRJ žádá o náměty na činnost PRJ na rok 2013. Nápady poslat br. Váňovi.
  - Registraci je potřeba odevzdat za střediska do 31. 1. 2013, hospodářské výkazy do 15. 4. 2013., v případě využití služeb daňového poradce do 10. 7. 2013. Odvody příspěvku do 28. 2. 2013 na účet ORJ.
  - V registraci je možnost objednat členské karty, karty bude možné i doobjednat. Na kartu je potřeba do SkautIS nahrát průkazové fotografie.
  - Posílený vlak na Zimním přechodem Brd odjíždí v 8.54 z hlavního nádraží. Uskuteční se soutěž o nejlepší brděnku. PRJ žádá o přípravu aktivit středisky.
  - 12. 1. 2012 se uskuteční Prahou plnou strašidel. PRJ dále bere záštitu na akce Vyrůst mezi stromy, Květinový den 15. 5. 2013, Bambiriáda 23.-26. 5. 2013, Roverfest organizovaný ORJ Praha 8, Napříč Prahou - přes tří jezy 28. 9. 2013, Betlémské světlo a Poděkování.
  - Je potřeba domluvit termín pražského kolo SZ. Musí se uskutečnit v termínu 26. 5.-23. 6. 2013. ORJ Praha 10 navrhuje termín 14.-16. 6. 2013.
  - Obrok se koná 5.-9. 6. 2013.
  - 5.-7. 4. 2013 se uskuteční výjezdní zasedání PRJ. V neděli proběhne Pražská půtka.
  - 23.-31. 8. 2013 se uskuteční kurz Fonticulus. Pořádá Praha 5, ještě jsou volná místa.
  - Ještě jsou vstupenky na skautský ples, který se uskuteční 19. 1. 2013.
  - Akce Betlémské světlo byla hodnocena velmi kladně, zejména stánek na nám. Míru.
  - Vyhláška k projektům se měnit nebude, bude se měnit vyhláška k dotacím.
  - Probíhají čekatelské kursy, jeden pořádá stř. Blaník, který už je ale obsazen.
  - Na ČK Double je posledních 10 volných míst.
  - ORJ Praha 2 připravuje Vlčácký lesní kurs.
  - Na schůzi PRJ byla podána informace o GoogleApps, které jsou nově součástí SkautIS. Br. Mašín připraví na příští schůzi podrobnější informace.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Br. Váňa - proběhla inventarizace fyzického majetku, je potřeba dodělat inventarizaci pokladny.
  - Br. Váňa provedl drobné změny na webu ORJ.
  Tajemník - sdílí koncept zápisu, vždy téměř bezprostředně po konání schůze. Lze z něj čerpat informace, které byly prezentovány na schůzi, oficiální je ale až konečná verze zápisu, rozesílaná e-mailem a umístěná na web. Adresa konceptu je https://docs.google.com/file/d/0Bx4NSRXTYnrGWkxnajlYVjlqd0E/edit?usp=sharing.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 50. - chystají akci během jarních prázdnin.
  stř. 92. - středisko pořádá soutěž Zlatá vařečka 9. 3. 2013. Na akci zve i ostatní oddíly z Prahy 10. 1. oddíl Camelot se chystá na Intercamp a nabízí spolupráci na dopravě a pod.
  stř. 96. - klubovna v Taškentské se bude privatizovat, zatím oznámení ještě nedostali, ale částka bude údajně pro středisko neakceptovatelná. Uvažují o společném užívání klubovny s jiným střediskem.
 7. [Různé]
  - Příští schůze ORJ se uskuteční 7. 2. 2013 od 19.00 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín


Úkoly:

 1. Jmenovat členy komise pro přípravu obvodního setkání a Svojsíkova závodu. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 30. 11. 2012.
 2. Zajistit provedení revize hospodaření rušeného 62. střediska. Termín 15. 1. 2013. Zodpovídá br. Adámek.
 3. Zpracovat a odevzdat registraci za střediska. Termín 31. 1. 2013. Zodpovídají vedoucí středisek.
 4. Vyplnit hospodářský výkaz. Termín 15. 4. 2013. Zodpovídají vedoucí středisek a předseda ORJ.
 5. Připravit informaci o GoogleApps. Termín 6. 2. 2013. Zodpovídá br. Mašín.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

 

130110.pdf (39729)

Zpět
TOPlist