Zápis ze schůze ORJ konané 10.4.2014

17.05.2014 08:46
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 10. 4. 2014

 

Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda),Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Vlček (20., VS), Pechoušek–Napoleon (35., VS) Dumek (50., VS), Bican–Kvang (77., VS), Kurz–Shorty (92., VS), Matoušek–Akela (35.)

Omluveni: Urbánková–Moon (96., hospodářka, ZVS), Váňa–Iron (35., místopředseda)

Nepřítomni: Batelka (62., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS), Tesař–Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 8, z toho 8 s právem hlasovat z 13, ORJ je usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu]
Zápis byl schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
– Částka 3000,- Kč byla 35. stř. odeslána.
– Funkce zpravodaje OS byla br. Matouškovi do SkautIS přidána.
– Koordinátorem obvodního setkání bude br. Mašín.
– Ostatní úkoly trvají.

4. [Zprávy předsedy]
– PRJ schválila novou dotační vyhlášku. Dotace budou přidělovány na základě příkazní smlouvy.
– Proběhla diskuse k pořádání postupových závodů. Letos se uskuteční jako jednodenní 8. 6. 2014, pořádá je ORJ Praha 6. Od příštího roku se systém změní, budou pořádané PRJ a jednotlivé ORJ budou pověřeny jednotlivými úkoly.
– PRK pořádá 14. 5. 2014 seminář pro revizory středisek a ORJ. Místo bude upřesněno. Seminář bude věnován metodice a výměně zkušeností. Přihlášky je potřeba podat do 24. 4. 2014.
– ORJ Praha 7 zve na festival Skautská alternativa. Festival se uskuteční 17. 5. 2014 v Bubenské 6 od 13:30 hod.
– 26. 4 .2014 se uskuteční akce Velbloudi v ZOO. Kontaktní osobou je br. Pechoušek. Jsou zváni všichni skauti.
Akce se koná jako připomínka a událost, kdy skauti přivedli zpět do ZOO uprchlého velblouda.
– V červnu se Na Křížku uskuteční grilování.
– Ve spolupráci s magistrátem se uskuteční akce Po škole. Hlavním organizátorem je DDM Ulita. Akce se koná
30.-31. 8. 2014 na Karlové náměstí.
– Br. Adámek projednal situaci ohledně rušení 62. stř. s PRK. PRK provede verifikaci revize ORK a další jednání
budou vedena za účasti PRK.
– Br. Mašín byl pověřen koordinací organizace obvodního setkání.

5. [Zprávy zpravodajů]
OS – Br. Matoušek žádá o informaci o klubech v jednotlivých střediscích.
– 6.–8. 6. 2014 se v Miletíně uskuteční Oldskautské jamboree. Cena je 150,- Kč.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 35. – 5. 4. 2014 se zúčastnili čistění Botiče a poté uspořádaloi střediskové kolo ZVaS.

7. [Různé]
– Příští schůze ORJ se uskuteční 15. 5. 2014 od 1900 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Odevzdat zprávy o činnosti revizních komisí středisek za roky 2012 a 2013. Termín 31. 5. 2013. Zodpovídají vedoucí
středisek. Trvá.
2. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín
28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka.
3. Doplnit do SkautIS kvalifikaci pro vedoucí 26. oddílu 20. střediska. Termín 15. 2. 2014. Zodpovídá vedoucí střediska.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

140410.pdf (34181)

Zpět
TOPlist