Zápis ze schůze ORJ, konané 11.12.2013

18.05.2014 10:44
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 11. 12. 2013

 

Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Kurz–Shorty (92., člen), Tichá–
Hrošík(92. ORK), Pechoušek–Napoleon (35., VS) Bican–Kvang (77., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS), Matoušek–
Akela (35.)

Omluveni: Váňa–Iron (35., místopředseda)

Nepřítomni: Vlček (20., VS), Dumek (50., VS), Tesař–Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 8, z toho 6 s právem hlasovat z 13, ORJ není usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu]
Zápis byl schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
– Revize hospodaření 62. stř. je provedeno, chybí vyhotovit zápis. Hospodaření je bez závad. Je potřeba ještě získat
ostatní účetní doklady k archivaci.
– Zprávy o činnosti revizních komisí ještě nejsou odevzdané.
– Vyúčtování Intercampu ještě není úplné.
– Br. Váňa není přítomen, není tedy známo, kolik středisek nahlásilo své zástupce do týmu pro přípravu ZVaS.

4. [Zprávy předsedy]
– Br. Adámek potřebuje, aby mu br. Pechoušek předal vyúčtování rádcovského kurzu.
– Vyúčtovaní dotací na provoz odevzdala střediska 77., 92., 93 (dodá 2 kopie) a 35. stř. Ostatní střediska odevzdají
br. Adámkovi do 15. 12. 2013.
– Registrace ORJ je založena, je potřeba založit registrace středisek a vytvořit registrační kategorie.
– ORJ jmenuje inventarizační komisi ve složení br. Kurz, Bican a Váňa.
– Br. Kurz zajistí dopravu betlémského světla na náměstí Míru. Br. Adámek žádá o pomoc s nalepováním samolepek.
– Rozpočet bude schválen na příští schůzi, tato schůze není usnášeníschopná. Je potřeba nahlásit požadavky na
kapitoly v rozpočtu, zejména na zamýšlené akce. Br. Kurz navrhuje vyhradit kapitolu na roverskou akci schválenou
sněmem a na podporu účastníků Jamboree.
– Zprávy z PRJ:
– Granty
• Granty se budou vyúčtovávat pomocí formulářů Form602. Je potřeba stáhnout aktuální verzi formuláře.
• Při nedodržení počtu dětí se vrací částka 40,- Kč na dítě a den. Do vrácené částky je potřeba započítat i vratky
za tábory. Za neuskutečněné akce se vrací poměrná částka, při nedodržení počtu akcí se vrací 500,- Kč na den.
Takovou akci je potřeba nevyplňovat a zmínit ji v rámci zdůvodnění vyúčtování.
• Formuláře se opět odevzdávají přes web. Termín odevzdání je 12. 1. 2014 (není zde ale žádná vata, původní
termín byl 5. 1. 2014). Papírově se nic neodevzdává. Dotazy zodpoví ses. Jiřina Večeřová. Podrobnosti jsou v
prezentaci na webu PRJ.
– Pražský sněm
• Pravděpodobně se uskuteční v KC Novodvorská.
• Proběhla prezentace programu. Velká část programu je věnovaná Vizi Prahy. Na sněmu se nebude projednávat
formulace, pouze, co tam má zůstat a co vypustit. Diskuse proběhne v období před sněmem.
• Počet členů Pražské rady byl stanoven 5.
• Poplatek na stravu za delegáta byl stanoven na 100 Kč na osobu.
• Je potřeba šířit informaci, že sněm je celodenní.
– Poděkování PRJ se uskuteční v Emauzech.
– Pro Betlémské světlo jsou dohodnuté akce na náměstí míru a – tramvaj. Světlo bude do Prahy přivezeno 15. 12.
2013. 20. 12. 2013 bude světlo v katedrále, o den později v tramvaji a na náměstí Míru.
– Zimní přechod Brd se uskuteční 25. 1. 2014. Neočekávají se žádné zvláštní aktivity. Bude posíleno vlakové spojení.
Bude občerstvení. Nástup bude ve 13. hodin.
– Vyúčtování provozních dotací neodevzdala v termínu 20. stř. a 93. stř. Schválená vyúčtování shromáždí ORJ ve
4 kopiích. ORJ udělá sumář a odevzdá ho elektronicky na e-mail PRJ. Lze se přihlásit k odběru komentářů. Na
e-mail s komentářem nelze odpovědět.
– PRJ má novou ozvučovací soustavu Yamaha, její pronájem stojí 200 Kč za den.

5. [Zprávy zpravodajů]
Tajemník – upozorňuje, že na příští schůzi ORJ by měly být projednány výjimky z registrace, které by měla
projednat ORJ.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 35. – Mikulášského putování se zúčastnilo asi 270 účastníků. Akce byla úspěšná.
stř. 77. – K privatizaci kluboven 35. a 77. střediska v Černokostelecké se přihlásila přihlásila agentura Czechinvest.
Sdružení nájemníků vyšlo středisku vstříc a hledá pro ně náhradní prostory. Další oddíl si našel nový objekt, který
by měl zůstat v majetku Prahy 10.
stř. 92. – Středisko má obavy z ubytování na obvodním setkání a navrhuje jiné ubytování. Tato základna ale ORJ
připadá příliš drahá.
stř. 100. – středisková hospodářka končí s výkonem funkce k 31. 12. 2013, středisko shání nového hospodáře.

7. [Různé]
– Příští schůze ORJ se uskuteční 9. 1. 2014 od 19,00 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Zajistit provedení revize hospodaření rušeného 62. střediska. Termín 15. 1. 2013. Zodpovídá br. Adámek. Trvá.
2. Odevzdat zpráv o činnosti revizních komisí středisek za rok 2012. 2013. Ses. Tichá rozeslala vzor zprávy. Termín
31. 5. 2013. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
3. Dohledat vyúčtování Intercampu. Termín 11. 12. 2013. Zodpovídá br. Adámek. Trvá.
4. Nahlásit střediskové akce na něž budou žádat střediska podporu z prostředků ORJ. Termín 11. 12. 2013. Zodpovídají
vedoucí středisek. Tvrdá.
5. Nahlásit br. Váňovi kontakty na zástupce střediska, kteří se budou podílet na přípravě ZVaS. Termín 21. 11. 2013.
Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
6. Odevzdat vyúčtování rádcovského kurzu. Termín 9. 1. 2014. Zodpovídá br. Pechoušek.
7. Odevzdat vyúčtování grantů magistrátu. Termín 12. 1. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek.
8. Založit registrace středisek. Termín 31. 12. 2013. Zodpovídají vedoucí středisek.
9. Odevzdat papírové vyúčtování dotací na provoz. Termín 15. 12. 2013. Zodpovídají vedoucí středisek.
10. Schválit rozpočet ORJ. Termín 9. 1. 2014. Zodpovídá br. Adámek.
11. Předložit k projednání navrhované výjimky z registračních pravidel, které má schválit ORJ. Termín 9. 1. 2014.
Zodpovídají vedoucí středisek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz


131211.pdf (38,7 kB)

 

Zpět
TOPlist