Zápis ze schůze ORJ konané 11.6.2015

20.06.2015 21:38

Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 11. 6. 2015


Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda), Váňa–Iron (35., místopředseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Tichá–Hrošík (92. ORK), Matoušek–Akela (35., ZOS), Pacák Vyliž(20., ZVS) Bican–Kvang (77., VS), Kurz–Shorty (92., VS)

Omluveni: Urbánková–Moon (96., hospodářka, ZVS), Pechoušek–Napoleon (35., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS)

Nepřítomni: Dumek (50., VS), Batelka (62., VS), Tesař–Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 8, z 7 toho s právem hlasovat z 12, ORJ je usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu]
Zápis byl schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
Hlášenky táborů byly odevzdány. Statistické dotazníky za rádcovské kurzy 2014-15 byly vyplněn. Stav vyúčtování rádcovského kurzu není znám. Plán akcí bude projednán na této schůzi. Ostatní úkoly trvají.


4. [Zprávy předsedy]
– Připravuje se diskuse k tzv. těžkým otázkám, která se uskuteční 24. 6. a 24. 9. 2015 ve Skautském institutu na Malém náměstí. Podrobnosti ale zatím nejsou známy.
– Hlášenky byly odevzdány, ale je potřeba odevzdat i hlášenky na magistrát, tj. je potřeba kliknout na tlačítko Odevzdat i u hlášenky pro magistrát.
– Pražské kolo ZVaS je naplánováno 10.-12. 6. 2016.
– ORJ obdržela zálohy dotací MŠMT. Br. Adámek předá hospodářce pokyn k zaslání zálohy střediskům. Střediska musí potvrdit přijetí dotace. Záloha činí 240,- Kč za děti a rovery a 90,- Kč za ostatní členy.
– ORJ obdrží grant na klubovnu v Brechtově ve výši 24.000,- Kč, takže nebude čerpat na klubovnu z obvodního rozpočtu.
– ORJ projednala plán akcí. Je potřeba zjistit, jaký zájem je o akci Postavme školu v Africe.
– Roveři z několika středisek obvodu plánují na podzim akce pro rovery, ale zatím nejsou známy žádné podrobnosti.
– Uvažuje se o pořádání rádcovského kurzu, je potřeba zjistit zájem a představu o formě.
– Je potřeba rozhodnout o formě ZVaS, zda bude jednodenní odděleně od obvodního setkání nebo společně. Zatím se vyjádřila 4 střediska, poměr je 2:2. Návrhy na možné termíny jsou na samostatný závod 9. 4., 16. 4. a 23. 4. 2016 a na společný s obvodním setkáním 22.-24. 4., 29. 4.-1. 5. a 6.-8. 5. 2016. Br. Adámek vyhlásí elektronické hlasování. Hlasování je potřeba uzavřít do 25. 6. 2015.
– Br. Adámek navrhuje návštěvu táborů, nabízí spoluúčast ostatní činovníkům z obvodu.

5. [Zprávy zpravodajů]
Br. Kurz – ORJ slíbila přispět účastníkům Jamboree, doposud ale ORJ žádnou částku neposkytla. V rozpočtu loňského roku je na Jamboree schválena částka 20.000,- Kč. ORJ souhlasí s navýšením částky na 21.000,- Kč, tj. 1000,- Kč na účastníka. Částku proplatí proti vystavené faktuře.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 77. – letos se neuskuteční střediskový polní sraz, protože se na konci října uskuteční jiná středisková akce. Místo toho se v dubnu uskuteční středisková výprava vázaná na VK Jasan, členové oddílů vytvoří modelové družiny.
– Snaží se zkoordinovat oddílové výpravy na stejné termíny, aby se děti mohli případně zúčastnit akce jiného oddílu.
– Středisko vylicitovalo v rámci privatizace pronájem nebytového prostoru v Norské ulici. V současné době řeší nájemní smlouvu s OÚ.
stř. 92. – středisko zřejmě nezvládne vyčerpat grant na víkendové akce a může zastřešit některou obvodní akci.
– V září chtějí založit nový roverský kmen a zruší oddíl vlčat a světlušek, protože k němu nemají vedoucí, jeden další oddíl je ohrožen. Br. Adámek navrhuje, aby dětem byla nabídnuta možnost činnosti v jiném středisku.
– V záři se uskuteční střediskový výjezd.
stř. 100. – provádí rekonstrukci základny v Dubu u Vlašimi. Základnu nabízí ostatním střediskům na jejich oddílové a střediskové akce. Základna je vybavena zastřešenou jídelnou a kuchyní a zdrojem pitné vody. V záři uskuteční střediskový sraz.

7. [Různé]
– Příští schůze ORJ se uskuteční 17. 9. 2015 od 19:00 hod., místo bude upřesněno.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín 28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka. Trvá.
2. Vyplnit skutečnost táborů. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 15. 11. 2015.
3. Odevzdat vyúčtování rádcovského kurzu. Zodpovídá br. Hajič. Termín 30. 6. 2015.
4. Prodiskutovat těžké otázky. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 31. 8. 2015.
5. Rozeslat zálohu dotace MŠMT. Zodpovídá br. Adámek a hospodářka. Termín 30. 6. 2015.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

150611.pdf (36095)

Zpět
TOPlist