Zápis ze schůze ORJ konané 24. 3. 2010

15.04.2010 00:41
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 24. 3. 2009

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda, VS), Matoušek-Akela (35.), Herna-Dlouhán (35., zpr. OS), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, ZVS), Tichá-Hrošík(35. ORK), Borešová-Korunka(35., ORK), Dumek (50.), Váňa-Iron (35., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Kurz-Shorty (92.), Novotný (92.)

Omluveni: Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS),

Nepřítomni: Dočekal-Lupen (77.) Trojánek-Tee-pee (92.), J. Konečný-Íáček (92.), Vlček (20., VS), Batelka (62., VS), P. Konečný-Flek (92.), Tesař-Lišák (96., VS),

Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 

 1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 11, z toho 6 s právem hlasovat ze 14, ORJ není usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů] Nebyla provedena.
 4. [Zprávy předsedy] - Zájemci o účast v servis-týmu Bambiriády se domluví s br. Dočkalem-Lupenem.
  - Na stránkách PRJ je formulář věnovaný náborům. Vedoucí středisek jsou žádáni o jejich vyplnění.
  - Na stránkách PRJ jsou informace o pražském sněmu kmene OS, který se koná 4. 5. 2010 u Salesiánů od 17$^{ 00}$ hod. Delegáty jsou za každý klub jeden člen klubu a obvodní zpravodajové.
  - Do 15. 4. 2010 je potřeba vyplnit hospodářský výkaz za každou organisační jednotku. Nejprve je potřeba založit hospodářský list na rok 2010, poté ho vyplnit a zmáčknout tlačítko předat.
  - Pražské kolo závodu vlčat a světlušek se uskuteční 5. 6. 2010.
  - Na Skautské křižovatce je pilotní projekt hodnocení oddílů.
  - PRJ schválila dotační vyhlášku. Br. Adámek navrhuje, aby dotační vyhláška ORJ vycházela z pražské dotační vyhlášky. ORJ souhlasí a pověřuje br. Adámka přípravou návrhu. V rámci dotací MŠMT nelze vyúčtovat doklady účtované v rámci táborů.
  - Do 15. 4. 2010 musí být zaplacené příspěvky za ORJ na účet PRJ.
  - Proběhl okresní sněm kmene OS. Novým obvodním zpravodajem OS byl zvolen br. Herna-Dlouhán, br. Matoušek-Akela je jeho zástupcem.
  - Br. Adámek žádá, aby 20. a 50. stř. zorganisovala schůzku se zástupci ORJ kvůli řešení situace ve střediscích, kvůli nimž žádají o výjimku z registračních podmínek.
  - ORJ souhlasí s jmenováním ses. Mašátové-Myšky velitelkou závodu vlčat a světlušek. Ses. Mašátová jmenovala br. Voříška-PooHa hlavním rozhodčím. Závod se uskuteční 7.-9. 5.2010 v Harasově na Kokořínsku v rámci obvodního setkání. Br. Kurz-Shorty podal žádost o projekt PRJ na závod, ten tam ale doručen nebyl. Br. Adámek zjistí situaci. Byl předložen rozpočet v celkové výši Kč 105 000,-. - Byla provedena revize hospodaření 77. střediska a bylo převzato hospodaření ORJ za roky 2008-2009 k revizi.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Tajemník - Do 15. 5. 2010 je potřeba na adresu ORJ poslat hlášenky táborů.
  br. Kurz - podal informace k obvodnímu setkání a k webu akce. Web ještě není funkční, připraven by měl být do konce března. Program bude připraven pro tři věkové kategorie. Je potřeba pomoct s materiálním zajištěním akce. Stravování bude společné. Br. Kurz pošle br. Adámkovi seznam požadavků na pomoc.
  - Doprava proběhne dvěma vlakovými spoji kvůli kapacitě trati. Po debatě na schůzí ORJ bude doprava dořešena.
  - Žádají o rekvizity a dokumenty vztahující se ke druhé světové války pro mobilní muzeum.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 35. - 10. 4. 2010 uskuteční čištění Botiče. 11. 4. 2010 pořádají střediskovou akademii
  stř. 50. - Pořádají střediskovou akce během velikonoc.
  stř. 93. - Ještě je možno se hlásit na Stín smrti.
  stř. 100. - Středisko uspořádalo střediskový sněm. Vedoucím střediska byl zvolen br. Mašín, zástupkyní ses. V. Strnadová.
 7. [Různé] - Br. J. Konečný poslal br. Adámkovi resignační e-mail na funkci voleného člena ORJ.
  - Příští schůze ORJ se uskuteční 5. 5. 2009 od 19$^{ 00}$ hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: MašínÚkoly:

 1. Kontakty na činovníky středisek. Zodpovídá Mašín. Bude doplněno po registraci. Trvá.
 2. Provedení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, P. Konečný, Dočekal. Trvá.
 3. Vyjádření revizi hospodaření ORJ za rok 2007. Zodpovídá Adámek. Trvá
 4. Do konce června odevzdají vedoucí středisek zprávy střediskových revizních komisí za rok 2008. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
 5. Vyplnit hospdářské výkazy za rok 2009. Zodpovídají vedoucí středisek a hospodář ORJ. Termín 15. 4. 2010.
 6. Připravit revizní plán ORK na rok 2010. Zodpovídá předsedkyně ORK.
 7. Zaplatit příspěvky na účet PRJ. Zodpovídá hospodářka ORJ. Termín 15. 4. 2010.
 8. Odeslat na e-mailovou adresu ORJ hlášenky táborů. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 15. 5. 2010.Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://www.skauting.cz/praha10/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

 100324.pdf (32,3 kB)

Zpět
TOPlist