Zápis ze schůze ORJ, konané 3. 6. 2009

10.09.2009 22:17

 

Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 3. 6. 2009

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda, VS), Matoušek-Akela (35., zpr. OS), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, ZVS), J. Konečný-Íáček (92.), Váňa-Iron (35., VS), Trojánek-Tee-pee (92.), Dumek (50.), Vlček (20., VS), P. Konečný-Flek (92.), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Tesař-Lišák (96., VS),

Omluveni: Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS), Batelka (62., VS), Hřebík-Šnek (100., VS)

Nepřítomni: Dočekal-Lupen (77.)

Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 1. [Zahájení]
  Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 11, z 11 toho s právem hlasovat z 15, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu]
  Zápis byl schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů]
  - Registrace byla dokončena a odevzdána.
  - Plán akcí a dotační vyhláška jsou body programu této schůze, ostatní úkoly trvají.
 4. [Zprávy předsedy]
  - Br. Adámek předložil návrh dotační vyhlášky připravené na podkladě pražské vyhlášky. Br. P. Konečný předložil konkurenční návrh na rozdělení dotací podle stejného klíče, jako jí rozděluje ústředí. Hlasování o návrhu br. P. Konečného: pro 1, zdrželi se 2, proti 8. Návrh nebul přijat. ORJ souhlasí se změnou v bodě (5), aby si ORJ ponechala 10 % z poskytnuté dotace namísto částky Kč 20 000,-. Hlasování o návrh br. Adámka: pro 7, proti 1, zdrželi se 3. Návrh byl přijat.
  - Br. Adámek rozdal letáčky s pozvánkou na pietní akci k uctění památky obětí komunistického režimu.
  - Na webových stránkách PRJ budou uveřejněny informace o Ještědské rádcovské škole, která bude uspořádána speciálně pro účastníky z Prahy. Účastníci budou rozděleni do dvou věkových kategorií: 12-14 let a 14-16 let.
  - Akce pro rovery ohlášená na minulé schůzi se neuskuteční. Místo ní se 24. 6. 2009 v divadle Za plotem v areálu psychiatrické léčebny Bohnicích v Ústavní ulici č. 249, Praha 8 uskuteční festival roverských kapel z Prahy 8 Roverfets 09.
  - V září se uskuteční seminář pro vedoucí věnovaný komunikaci s rodiči.
  - Na schůzi PRJ proběhla diskuse, zda má mít pražský kraj vlastí logo.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Tajemník - dokončil a odevzdal registraci. Zpracoval hlášenky táborů pro ústředí. 20. středisko neodevzdalo hlášenku žádného tábora. Celkově je za ORJ nahlášeno 24 táborů, z toho 1 pouze pro dospělé, ostatní tábory jsou dětské. Dva tábory jsou putovní. Jeden tábor se uskuteční na Slovensku.
  - Do 15. 9. 2009 je potřeba nahlásit skutečný stav údajů o táborech.
  Zpravodaj OS - uskutečnila se kmenová porada OS, která byla věnována návrhům nových znaků. Konání oldskautského jamboree se odkládá.
  Br. Váňa - závodu se nakonec zúčastnili tři dívčí hlídky, takže závod byl regulérní a vítězná hlídka mohla postoupit.
  - Navrhuje uspořádání rádcovského kursu buď na podzim 2009 nebo na jaře 2010 Prosí o informaci o zájmu ze středisek.
  Br. J. Konečný - připravil návrh plánu akcí na školní rok 2009/2010. Tento návrh byl na schůzi doplněn. Návrh bude rozeslán prostřednictvím obvodní konference.
  Br. Trojánek - informoval o obvodním setkání. Hospodaření ještě není uzavřeno. Podle zpětné vazby průběžně vyplňované na internetu jsou na akci kladné ohlasy, zejména na experimentální závod vlčat a světlušek. Kladné reakce byly i na Svojsíkův závod. Během akce došlo ke zranění při pádu při lanové aktivitě.
  - Zdravotník by měl být přítomen na svém stanovišti po celou dobu akce. Strava i základna byly také pochváleny. Účastníci navrhují oddělené vyhlašování výsledků závodů, aby nástup nebyl tak dlouhý. Účastnický poplatek by měl zohlednit počet poskytnutých jídel. Vedoucím chyběl přehled o počínání družin během závodu. Organisátoři by měli dostat slevu na účastnickém poplatku nebo by měli být jinak odměněni. Postupující hlídky byly nahlášeny Pražské radě.
  - Na experimentální závod byla od ústředí přidělena dotace ve výši Kč 5000,-. Tato částka bude vyúčtována v rámci hospodaření obvodního setkání.
  - Účastníci akce Roverway z 50. střediska se bez omluvy nezúčastnili obvodního setkání, omluvili se až dodatečně, ačkoli příspěvek na Roverway byl podmíněn pomocí při setkání. Přislíbili pomoc při dalších obvodních akcích. ORJ souhlasí s tím, aby jim částka byla snížena na Kč 1000,-. Další Kč 1000,- obdrží po pomoci při dalších obvodních akcích. Hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 4. - ORJ děkuje br. Trojánkovi za organisaci akce.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 50. - táborovou hru zahajují na parníku.
  stř. 92. - středisko připravuje grilovací párty pro děti ze střediska a jejich rodiče.
 7. [Různé]
  - Je potřeba utřídit a uklidit materiál, který br. Adámek nastěhoval do obvodní klubovny. Br. Adámek žádá o pomoc několika roverů nebo činovníků.
  - Br. Adámek navrhuje uzavřít smlouvu s Parvulou ohledně půjčování materiálu a podpoře na vzdlávacích akcích.
  - Příští schůze ORJ se uskuteční 9. 9. 2009 od 19 00 hod. v klubovn v Brechtov 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:

 1. Kontakty na činovníky středisek. Zodpovídá Mašín. Bude doplněno po registraci. Trvá.
 2. Provedení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, P. Konečný, Dočekal. Trvá.
 3. Vyjádření k revizním zprávám za Skautex. Odpovídá br. P. Konečný. Termín - květnová schůze ORJ. Trvá.
 4. Vyjádení k hospodaření ORJ za rok 2007. Zodopvídá Adámek. Trvá
 5. Do konce června odevzdají vedoucí středisek zprávy střediskových revizních komisí za rok 2008. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
 6. Odevzdat skutečné informace o konaných táborech. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 15. 9. 2009.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://www.skauting.cz/praha10/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

Zpět
TOPlist