Zápis ze schůze ORJ, konané 3. 9. 2008

05.09.2008 23:03
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 3. 9. 2008

Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda, VS), Matoušek–Akela (35., zpr. OS), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, ZVS),
J. Konečný–Íáček (92.), Batelka (62., VS), Dumek (50.), P. Konečný–Flek (92.), Kvízová–Honzina (93., ZVS), Hřebík–
Šnek (100., VS)
Omluveni: Dočekal–Lupen (77.), Urbánková–Moon (96., hospodářka, ZVS), Váňa–Iron (35., VS), Tichá–Hrošík (92.,
ORK), Trojánek–Tee-pee (92.), Tesař–Lišák (96., VS)
Nepřítomni: Žáček–Křeček (77., člen), Vlček (20., VS)
Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5)Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé
1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 9, z toho 9 s právem hlasovat ze 16, ORJ je
usnášeníschopná.
2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez připomínek.
3. [Kontrola úkolů] – Kalendář skautských akcí byl připraven. Ostatní úkoly trvají.
4. [Zprávy předsedy] – Připravuje se seminární večer pro vůdce. Zatím nejsou určena témata a termíny.
– I v letošním roce se uskuteční akce Postavme školu v Africe.
– 31. 10. 2008 se uskuteční Pražské setkání určené pro pražské činovníky.
– V poštovním muzeu bude od 18. 9. 2008 otevřena výstava věnovaná skautské poště. Výstava potrvá měsíc. – 4.
10. 2008 se uskuteční skautský den v Lešanech ve vojenském muzeu. Na akci je potřeba se předem přihlásit.
– Br. Veith–Guma informoval o tom, že příměstské tábory se povedly.
– Lze očekávat, že ORJ Praha 10 bude požádána o účast skautů při různých výročích a pod. Je potřeba, aby s tím
vedoucí středisek počítali a připravili si pro tuto příležitost lidi.
– Opět se uskuteční akce Betlémské světlo. Bude potřeba zajistit několik lidí na organisaci.
– Na všechny pražské školy byl zaslán dopis s žádostí o součinnost při organisací náborů.
– ORJ žádá, aby střediska vysílala na schůze ORJ zástupce, pokud se nemůže zúčastnit vedoucí střediska.
– Akce PRASE se ruší. Nebyly dány informace předem a není dostatečný zájem.
– Na webu magistrátu již byly vyhlášeny granty na rok 2009.
– Do 30. 9. 2008 je potřeba odevzdat žádosti o granty PRJ.
– Je potřeba zaslat na adresu ORJ rekapitulaci táborů.
5. [Zprávy zpravodajů]
Zpravodaj OS – rozdal Kmenové noviny.
– V zámku Nižbor je otevřená výstava Z historie českého skuatingu. Výstava se koná od 3. srpna do konce září
2008.
– Zjistí zájem o konání setkání oldskautů obvodu.
Br. J. Konečný – Na webu ORJ je stále Greenwichský čas, což mate. – Za nápravu zodpovídá br. Adámek a
Žáček.
– Nebyl odstraněn z webu seznam lidí na pojištění. – Adámek.
– Nebyl zaslán seznam projednávaných témat. Členové rady jsou žádáni, aby klíčová témata zasílali dopředu.
– Br. Konečný vznesl dotaz, v jakém stavu je vytvářený přehled oddílů. Tabulka by měla být zpřístupněna členům
ORJ a aktualisována.
– Br. J. Konečný přebere agendu konferencí a webu od br. Žáčka.
– Je potřeba udělat přehled majetku ORJ (i majetku, který není účetně evidován). Br. Adámek předá br. J.
Konečnému svůj seznam, který bude doplněn. Seznam bude zveřejněn na webu.
– Proběhly zdvořilostní návštěvy. Některé nebyly ohlášeny dopředu. Byla zpracována fotodokumentace. Odkaz bude
umístěn na obvodní web.
– Br. Konečný se vzdává zajištění akce pro veřejnost u Edenu. ORJ se akce nezúčastní.
– Stěžejní akce během školního roku: Maškarní bál pro VaS, závody, obvodní setkání, rádcovský kurs, čekatelský
kurs.
– Vznesl dotaz, zda by byl zájem o akci pro šestníky. Střediska zjistí zájem.
– Vznesl dotaz, zda by byl zájem o setkání vedoucích oddílů vlčat a světlušek. Střediska zjistí zájem.
– Je potřeba sehnat vedoucího programu pro vlčata a světlušky na obvodním setkání. Je potřeba najít hlavního
organisátora obvodního setkání.
Br. P. Konečný – Dojde ke změně místa konání Maškarního bálu pro vlčata a světlušky. Hledají se zájemci o
pomoc s organisací. myska.80@seznam.cz
– Na jaře 2009 se uskuteční ČK Skautex.
6. [Zprávy ze středisek]
stř. 50. – tábor byl ohrožen povodní.
stř. 62. – Tábory byly ohrožené kvůli polomům, nakonec se je ale podařilo uskutečnit.
stř. 92. – získali do pronájmu chatičku u Hostivařské nádrže. Nyní uvažují o způsobu jejího využití.
– Řeší využití klubovny, kterou nyní má v pronájmu 20. středisko, ale nevyužívá ji. Je možné ji i využít pro ORJ,
jako např. klub pro rovery nebo sklad.
– Stavějí plot u dětského hřiště u klubovny.
stř. 93. – Akce střediska Kola a Sněžka už jsou obsazené, na ostatní akce se lze ještě hlásit: lanové centrum, floorbal,
paintball.
stř. 100. – uskutečnili puťák po Slovensku. Doporučují základny Atomu.
7. [Různé] – Příští schůze ORJ se uskuteční 8. 10. 2008 od 1930 hod. v klubovně v Bělocerkevské 3, v Praze 10.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Vizitky oddílů. Ttrvá.
2. Kontakty na činovníky středisek. Trvá.
3. Připravit návrh na vedení elektronického archivu – zodpovídá br. Adámek. Trvá
4. Provedení inventury majetku ORJ. Trvá.
5. Směnrnice o podpisových záznamech. Trvá
6. Odstranění nedosttatků v hospodaření za roky 2005 a 2006. Zodpovídá br. Adámek. Trvá
7. Zpracovat zpětnu vzbu na Famous. Trvá
8. Oprava času na obvodním webu na středoevropský.
Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://www.skauting.cz/praha10/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

080903.pdf (34 kB)

Zpět
TOPlist