Zápis ze schůze ORJ konané 4.12.2014

26.01.2015 22:35
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 4. 12. 2014

 

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Tichá-Hrošík(92. ORK), Matoušek-Akela (35., ZOS), Pechoušek-Napoleon (35., VS) Dumek (50., VS), Bican-Kvang (77., VS), Kurz-Shorty (92., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS)

Omluveni: Váňa-Iron (35., místopředseda), Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS)

Nepřítomni: Vlček (20., VS), Batelka (62., VS), Tesař-Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 1. [Zahájení]
  Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 9, z 8 toho s právem hlasovat z 12, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu]
  Br. Pechoušek vznesl výhrady k formě zápisu, protože mu připadají příliš stručné a nezachycují průběhy diskusí. K tématu proběhla diskuse prostřednictvím obvodní konference.
  Jinak byl zápis schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů]
  - Úkoly odevzdat zprávy RK, opravit účetnictví 62. stř. trvají.
  - Vyúčtování dotací MŠMT střediska odevzdala, 20. a 50. stř. po termínu.
  - 96. středisko shání místo na obvodní setkání. Projekt zatím středisko nepředložilo.
  - Anketa na změnu názvu ORJ nevyzněla jednoznačně pro žádný nový název. ORJ zatím název měnit nebude.
 4. [Zprávy předsedy]
  - ORJ schválila registrační příspěvek pro ORJ ve výši 50,- Kč na osobu. Registrační příspěvek pro ústředí je 235,- Kč (195,- bez časopisu), 75,- Kč pro PRJ a 50,- Kč pro ORJ Praha 10, celkem tedy 360,- Kč (320,- bez časopisu).
  - Do 15. 12. 2014 je potřeba odevzdat na PRJ vyúčtování MŠMT v papírové podobě.
  - Termín pro odevzdání elektronického vyúčtování grantů MHMP je do 11. 1. 2015, uskuteční se prostřednictvím webu. Tato vyúčtování budou zkontrolována ze strany PRJ. Nejzazší termín pro odevzdání je 25. 1. 2015. Vratky je potřeba po zkontrolování zaslat na účet PRJ. Každý doklad je potřeba naskenovat, pro každou položku vyúčtování samostatně.
  - Posunutý termín pro objednání razítek a úpravu názvů jednotek je 14. 1. 2015.
  - Změna názvu organizace proběhne během jara 2015.
  - 17.-19. 5. 2015 se uskuteční výjezdní zasedání PRJ.
  - PRJ schválila rozpočet na rok 2015.
  - Na schůzi PRJ proběhla diskuse o změně názvu Pražského kraje.
  - Medailová komise připomíná, že se blíží uzávěrka návrhů na udělení medaile sv Jiří a žádá o předložení návrhů na vyznamenání.
  - Výchovné zpravodaje zajímá, zda střediska mají zpětnou vazbu na výchovný seminář.
  - Papírové vyúčtování dotace MŠMT odevzdala střediska 10., 35., 77., 93.. Střediska 50., 92., 96. přislíbila doručit vyúčtování br. Adámkovi do 8. 12. 2014.
  - Br. Adámek shání pomocníky na přípravu stánku na Betlémské světlo.
  - ORJ schválila příspěvek 35. středisku na Mikulášské putování ve výši 3000,- Kč.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Br. Pechoušek - podal informaci o přípravě rádcovského kursu. Přihlášení je možné do 7. 12. 2014. Předložil žádost o příspěvek ve výši 30,- Kč na osobu a den. ORJ příspěvek schválila pro účastníky registrované ve střediscích registrovaných při ORJ Praha 10.
  - Br. Pechoušek vznesl výhrady k průběhu schůzí ORJ Praha 10. Schůze nebývají velmi často usnášeníschopné a nelze pak projednat a odhlasovat usnesení. Problém je i s elektronickému hlasování. Byl předložen návrh, aby se schůze ORJ konaly v užším kruhu ke konkrétním tématům. Lze přesunout všechna hlasování do elektronické podoby. Pak by stačilo, aby se schůzí účastnil libovolný zástupce střediska.
  - Br. Pechoušek upozornil, že pokud člen neprojeví vůli se registrovat ani po výzvě, je možné mu členství ukončit.
  Tajemník - Br. Mašín upozornil, že je potřeba začít pracovat na přípravě registrace. Br. Adámek vytvoří registraci na rok 2015 pro ORJ ve SkautIS. Střediska si následně vytvoří vlastní registrace. Na lednovou schůzi střediska předloží návrhy výjimky z registrace, které patří do pravomoci ORJ, aby je ORJ mohla na lednové schůzi projednat.
  br Kurz - upozornil, že ORJ musí schválit změny názvů středisek.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 77. - Br. Bican vznesl dotaz na příspěvek pro účastníky Jamboree. ORJ schválila příspěvek pro účastníky z Prahy 10 ve výši 20000,- Kč.
  stř. 92. - Br. Kurz vznesl dotaz, zda některé středisko řeší problém s novým zákonem ohledně dětských skupin. Ze středisek při ORJ to zatím neřešil.
  stř. 100. - Br. Mašín vznesl dotaz na formulář na vyúčtování dotací MHMP. Formulář lze stáhnout z webu MHMP. Problém s tím, že počet děťodnů není násobkem počtu dětí a počtu dní je potřeba vyřešit úpravou počtu dětí tak, aby počty seděly.
 7. [Různé]
  - Příští schůze ORJ se uskuteční 8. 1. 2015 od 19.00 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:

 1. Odevzdat zprávy o činnosti revizních komisí středisek za roky 2011-2013. Termín 30. 6. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
 2. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín 28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka.
 3. Předložit projekt obvodního setkání. Termín 6. 11. 2014. Zodpovídá vedoucí 96. střediska.
 4. Odevzdat elektronické vyúčtování grantů MHMP. Termín 11. 1. 2015. Zodpovídají vedoucí středisek a předseda ORJ.
 5. Zpracovat registraci. Termín 31. 1. 2015. Zodpovídají vedoucí středisek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

141204.pdf (36,3 kB)

Zpět
TOPlist