Zápis ze schůze ORJ konané 5.2.2015

25.02.2015 19:09

Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 5. 2. 2015

Přítomni: Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Tichá–Hrošík(92. ORK), Matoušek–Akela (35., ZOS), Vlček (20., VS), Pechoušek–Napoleon (35., VS) Dumek (50., VS), Kurz–Shorty (92., VS), Janík–Methan(96.)


Omluveni: Adámek–Rumpál (77., předseda), Váňa–Iron (35., místopředseda), Urbánková–Moon (96., hospodářka, ZVS), Bican–Kvang (77., VS), Tesař–Lišák (96., VS)

Nepřítomni: Batelka (62., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS),

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Mašín.
– Počet přítomných je 8, z toho 6 s právem hlasovat z 12, ORJ není usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu]
Zápis byl schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
– Vyúčtování grantů MHMP bylo odevzdáno.
– Obvodnímu setkání se bude věnovat tato schůze.
– Registraci zpracovala všechna střediska s výjimkou rušeného 62. stř.
– Ostatní úkoly trvají.


4. [Zprávy předsedy]
– ORJ již registrace středisek převzala s výjimkou 50. a 92. stř., u kterých je potřeba dořešit ošetření výjimek z registrace.
– PRJ přijala novou projektovou vyhlášku (Vyhláška 2015-01 o dotacích na rádcovské kurzy, další projekty a řešení krizových situací v oblasti nemovitostí), která je platná od 15. 2. 2015. Prioritou jsou následující oblasti:
• Rádcovské vzdělávání
• Akce a projekty, které svoji naplní, rozsahem či programem překračují běžné akce či činnost, jež zpravidla střediska či okresy pořádají a které by byly pro pořadatele bez finanční podpory kraje obtížně uskutečnitelné
• Řešení krizových situací v oblasti nemovitostí
Všechny další žádosti už budou projednány podle nové vyhlášky.
– Pražské kolo Svojsíkova závodu se uskuteční 14.-16. 6. 2015 v Malé Hraštici. Pro postup hlídek ze základních kol byl zvolen postupový klíč č. 4.
– Pražská rada doporučila udělení Medaile Sv. Jiří zlatého stupně br. Jeschkemu–Dervišovi.
– Zimní přechod Brd se uskuteční 23. 1. 2016. Organizátoři aktivit na Kytínské louce žádají o zpětnou vazbu. Z diskuse na schůzi PRJ vyplynulo, že děti by zájem o aktivity měly, ale vedoucí je na aktivity nepouštějí.
– 25. 4 .2015 se uskuteční další školení k novému občanskému zákoníku. Informace jsou na webu věnovaném školení https://skoleni.skauting.cz.
– Schůze se zabývala situací okolo termínu obvodního setkání. Na konci ledna se zjistilo, že část středisek počítá s termínem obvodního setkání tak, jak byl schválen na schůzi v září 2014, tj. 15.-17. 5. 2015, a část s termínem 24.-26. 4. 2015. Po předběžné diskusi v obvodní e-mailové konferenci proběhla diskuse i na této schůzi. Schůze nemohla přijmout žádné usnesení, protože nebyla usnášeníschopná.
– Z diskuse vyplynulo, že s dubnovým termínem počítají organizátoři z 96. střediska, kteří již nejsou schopni zorganizovat setkání v jiném termínu. Z předběžného průzkumu vyplývá, že s dubnovým termíne počítá přibližně polovina oddílů, situace není jednotná ani uvnitř středisek, nicméně účast hlídek na Svojsíkově závodě lze očekávat vyšší v dubnovém termínu. Hlavním nedostatkem dubnového termínu je, že koliduje s termínem setkání kontingentu
Jamboree, zatímco květnový termín koliduje s termínem setkání jednoho z jambo oddílů, tento fakt by ale nezvýšil účast závodních hlídek v květnovém termínu, pouze by se mohl zúčastnit větší počet dospělých.
– Dubnový termín je překážkou především pro 92. a 10. středisko. 92. středisko má především problém s účastí dětí, u 10. střediska se situace týká dospělých, kteří tak ale nemohou zajisti účast dětí na setkání.
– Z diskuse vyplynul nový návrh, a to oddělit Svojsíkův závod od obvodního setkání a uspořádat ho v termínu 11. 4. 2015, který se jeví jako jediný možný alternativní termín pro uspořádání závodu. Pak se ale naskýtá otázka, zda se v tom případě obvodního setkání zúčastní dostatečný počet účastníků, aby organizace akce měla smysl. V tom případě padl i návrh uspořádat akci v jiném termínu, například na podzim. Další návrh je pořádaní závodů pro letošní rok zrušit a hlídkám nabídnout účast v jiných základních kolech. Tuto variantu ale účastníci hodnotí jako krajní.
– Schůze pověřila br. Mašína vyvoláním internetového hlasování.
– V případě, že se závody uskuteční, musíme jmenovat během příštího týdne velitele závodu. ORJ vyzývá střediska k podání návrhu na kandidáty na tuto funkci.

5. [Zprávy zpravodajů]
Br. Pechoušek – Proběhl zahajovací a první víkend rádcovského kursu, připravuje se závěrečný víkend, který proběhne příští týden.
Tajemník – do konce února by měla střediska zaslat registrační poplatky na účet ORJ.
Ses. Tichá – upozorňuje, že doposud nebyl rozeslán příspěvek pro účastníky Intercampu. Ses Tichá nabízí, že pokud dostane od středisek formuláře, zpracuje je a podá hospodářce podklady pro zaslání příspěvku střediskům.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 10. – Připravují rekonstrukci střediskového tábořiště v Dubu u Vlašimi. V létě na tábořišti proběhne tábor jednoho z oddílů.
stř. 35. – uskutečnili akci během pololetních prázdnin na horách.
– Připravuje se čekatelský kurs ČK Vario určený pro starší účastníky, i bez zkušeností se skautingem, např rodiče na rodičovské dovolené. Kurs je zaměřený na práci s benjamímnnky. Nabídka bude zaslána do obvodní konference.
stř. 50. – Uspořádalo mimořádný střediskový sněm. Vůdcem střediska byla zvolena Lenka Vasilevová, zástupcem Jaromír Dumek. Přípravují střediskovou akci v Mukařově.
stř. 92. – Shánějí vedoucí k dětským oddílům. Uvažují o koupi tábořiště na Kokořínsku. Zrušili oddíl OS a oldskauti jsou registrováni pod střediskem.

7. [Různé]
– Příští schůze ORJ se uskuteční 12. 3. 2014 od 19:00 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Odevzdat zprávy o činnosti revizních komisí středisek za roky 2011-2013. Termín 30. 6. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
2. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín 28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka.
3. Předložit projekt obvodního setkání. Termín 6. 11. 2014. Zodpovídá vedoucí 96. střediska.
4. Odeslat na účet ORJ registrační příspěvky pro vyšší jednotky. Termín 28. 2. 2015. Zodpovídají vedoucí středisek.
5. Rozhodnout o termínu obvodního setkání a Svojsíkova závodu. Termín 15. 2. 2015. Zodpovídá br. Adámek.
6. Jmenovat velitele Svojsíkova závodu, Termín 15. 2. 2015. Zodpovídá br. Adámek.
7. Doúčtovat příspěvek na Intercamp. Termín 15. 2. 2015. Zodpovídají vedoucí dotčených středisek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

150205.pdf (42184)

Zpět
TOPlist