Zápis ze schůze ORJ, konané 5.5.2011

12.05.2011 01:35
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 5. 5. 2011

Prítomni: Adámek–Rumpál (77., predseda), Vána–Iron (35., místopredseda), Kurz–Shorty (92., clen), Tichá–Hrošík(35.
ORK), Vlcek (20., VS), Pechoušek (35., VS) Dumek (50., ZVS), Bican (77., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS), Tesar–
Lišák (96., VS), Matoušek–Akela (35.)
Omluveni: Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Batelka (62., VS), Halíková (50., VS), Kuberová (92., VS)
Neprítomni: Herna–Dlouhán (35., zpr. OS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolu
4) Zprávy predsedy
5) Zprávy zpravodaju
6) Zprávy ze stredisek
7) Ruzné

1. [Zahájení] Schuzi zahájil a vedl br. Adámek. Pocet prítomných je 11, z 10 toho s právem hlasovat z 13, ORJ je
usnášeníschopná.
2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez pripomínek.
3. [Kontrola úkolu] – Zprávy o cinnosti RK strediska za roky 2008-2010 odevzdala všechna strediska s výjimkou str.
96.
– 96. stredisko podalo vysvetlení, proc nemá funkcní RK. Vedení strediska zjednává nápravu této situace.
– Hospodárské výkazy vyplnila strediska ve skautIS v požadovaném termínu, krome strediska 62. Podle hospodár-
ského výkazu jsou ješte v úcetnictví tohoto strediska chyby. ORJ dává podnet ORK k proverení, zda se jedná o
špatne vyplnený hospodárský výkaz nebo jsou chyby v úcetnictví. Do doby než bude ucinen záver z této situace,
nebudou stredisku prevedeny dotace.
– Plán akcí na rok 2011 je publikován na webu ORJ. Doplnovat akce do kalendáre mohou všichni clenové ORJ,
vcetne vedoucích stredisek.
– Odeslat prihlášky na obvodní setkání. Zodpovídají vedoucí stredisek. Puvodní termín 20. 3. 2011. Oddílu prihlá-
šeno cca 17, není prihlášen dostatek cinovníku, takže v tuto chvíli chybí rozhodcí pro jednotlivé disciplíny. Bylo by
vhodné publikovat na webu obvodního setkání seznam registrovaných oddílu a cinovníku (s vedoucím akce dohodne
br. Kurz). Výzva k registraci cinovníku bude poslána do konference vedoucích (po jejím spuštení, které probehne
behem nekolika dní).
– Odevzdat hlášenky táboru. Termín nejpozdeji do 6. 6. 2011. Zodpovídají vedoucí stredisek. Hlášenky se vyplnují
do skautIS. Magistrátní hlášenky se odevzdávají v elektronické podobe, je nezbytné dodržet termín odevzdání, in-
formace jsou k dispozici na webu PRJ a byly preposlány do obvodní konference.
– Predložit PRK revizní zprávy za rok 2008 a 2009. Zodpovídá ORK. Zprávy budou obratem poslány na email
PRK.
4. [Zprávy predsedy] – Magistrátní dotace jsou už k dispozici v usnesení rady MHMP c. 6/2011, nicméne pouze
nekteré lze rozkódovat podle názvu projektu. V nejbližších dnech budou rozeslány podrobnejší informace, které
projektech jsou podporovány a jakou cástkou.
– Na PRJ chybí podklady k dotacím za rok 2007 a 2008. Týká se i nekterých našich akcí. Doklady v soucinnosti
s PRJ dodá br. Adámek.
– Schválené granty od OÚ Praha 10 jsou k dispozici na úrední desce úradu.
5. [Zprávy zpravodaju]
Br. Kurz – informace k obvodnímu setkání jsou zverejneny na webu OS. Povinná výbava družiny SZ byla rozeslána
emailem.
Br. Vána – konference vedoucích oddílu Prahy 10 je pripravena, bude spuštena behem nekolika dní.
6. [Zprávy ze stredisek]
str. 20. – dostalo výpoved z klubovny v Praze 11, která má být prestaveny na školku. Obecní úrad hledá náhradní
prostory pro klubovnu, jako pravdepodobná možnost jsou bývalé dílny u metra Roztyly.
str. 35. – v minulých dnech byl vykraden sklad táborového materiálu a došlo k pokusu o násilné otevrení klubovny,
nedošlo ke ztráte žádného zásadního materiálu, která by ohrozila cinnost, zvlášte pak letní tábory.
str. 92. – shání vedoucí pro oddíl.
str. 93. – porádají Stín smrti, v soucasné dobe je 240 prihlášených úcastníku.
str. 96. – žádá ORJ o príspevek na vudcovský kurz pro br. T. Janíka–Methana. Cena kurzu je 1200 Kc, ORJ
schvaluje príspevek ve výši 50 % celkových nákladu, tj. 600 Kc. Vudcovský dekret a príjmový doklad byl odeslán
elektronicky hospodárce ORJ. 96. str. shání vedoucí pro dívcí oddíl.
7. [Ruzné] – Br.Dumek složil cinovnický slib a byl mu predán vudcovský dekret.
– Na jednání ORJ vznikl požadavek na zajištení doškolovacího zdravotního kurzu, br. Vána zjistí, zda není porádán
v soucasné dobe tento kurz, prípadne se pokusí zajistit jeho porádání ješte behem cervna 2011.
– Je treba zkontrolovat spotrebu elektriny v klubovne Brechtova. Jak bylo zjišteno nekteré systémy domu (napr.
kamerový systém) je pripojen na elektromer klubovny. Zodpovídá br. Vlcek, termín 9. 6. 2011.
– Br. Tesar navrhl porádat jednání ORJ v delším casovém intervalu. Vzhledem k tomu, že nelze dopredu pred-
pokládat, zda nebude treba projednat nekteré záležitosti z jednání PRJ pred jednáním strediskových rad, zustává
mesícní interval jednání ORJ v platnosti.
– Príští schuze ORJ se uskutecní 9. 6. 2011 od 1900 hod. v klubovne v Brechtove 828, v Praze 11.

Zapsal: Vána, Mašín

Úkoly:
1. Dokoncení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Vána, Kurz, Kvízová, termín do 9. 6. 2011.
2. Odevzdání chybejících zpráv o cinnosti RK 96. strediska za rok 2008-2010. Zodpovídá vedoucí strediska, termín
9.6.2011.
3. Odeslat prihlášky na obvodní setkání. Zodpovídají vedoucí stredisek. Puvodní termín 20. 3. 2011.
4. Odevzdat hlášenky táboru. Termín do 6. 6. 2011. Zodpovídají vedoucí stredisek.
5. Predložit PRK revizní zprávy za rok 2008 a 2009. Zodpovídá ORK.
6. Dodat chybející podklady na PRJ pro dotace za naše akce v roce 2007 a 2008. Zodpovídá br. Adámek
7. Zkontrolovat spotrebu elektriny vklubovne Brechtova. Zodpovídá br. Vlcek, termín 9. 6. 2011

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

110505.pdf (37,2 kB)

Zpět
TOPlist