Zápis ze schůze ORJ konané 5.5.2015

25.05.2015 21:07

Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 5. 5. 2015

Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Pechoušek–Napoleon (35., VS) Kurz–Shorty (92., VS)

Omluveni: Váňa–Iron (35., místopředseda), Urbánková–Moon (96., hospodářka, ZVS), Bican–Kvang (77., VS)

Nepřítomni: Matoušek–Akela (35., ZOS), Vlček (20., VS), Dumek (50., VS), Batelka (62., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS), Tesař–Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 4 z 4 toho s právem hlasovat z 12, ORJ není usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu]
Zápis byl schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
– Velitelem Svojsíkova závodu byl jmenován br. Mašín.
– Rozpočet obvodního setkání byl zaslán do konference a schválen elektronicky.
– Hospodářské výkazy středisek byly vyplněny.
– Úkol odevzdat revizní zprávy bude ze seznamu úkolů vypuštěn, jeho neustálé opakování již nemá smysl a je to v kompetenci ORK.
– Ostatní úkoly trvají.

4. [Zprávy předsedy]
– Vyúčtování a závěrečnou zprávu rádcovského kurzu připraví br. Jakub Hajič, hospodář akce.
– Dotazník pro záznam do databáze rádcovských kurzů vyplní br. Mašín.
– Do 31. 5. 2015 musí být vyplněny hlášenky táborů ve SkautIS. Na závěr je nutné stisknout tlačítko Odevzdat. Je také nutno vyplnit záložku pro hlášenku magistrátu.
– Skutečnost táborů je potřeba vyplnit do 15. 11. 2015.
– ORJ vyzývá střediska, aby se zabývala tzv. Těžkými otázkami a témata prodiskutovala. ORJ plánuje debatu o těchto otázkách v září. Podrobnosti najdete na https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/1752-vime-kam-jdeme.
– Proběhla diskuse k rozdělování peněz z dotací v souvislosti s novou dotační vyhláškou PRJ. Přítomní se shodli, že bychom měli zachovat rozdělování podle kritérií používaných PRJ, můžeme ale upravit podíl, který se podle těchto kritérií rozděluje.
– ORJ děkuje br. Janíkovi–Methanovi a ses. Platilové–Kátě a celému týmu za uspořádání obvodního setkání.
– Na příští schůzi by měl být projednán plán akcí ORJ na příští školní rok. Střediska a organizátoři akcí si do příští schůze připraví návrhy na termíny akcí, které by chtěli pořádat, a prodiskutují případné termíny společných akcí (obvodní setkání). Byl podán návrh, aby se závod Vlčat a světlušek konal odděleně od obvodního setkání.

5. [Zprávy zpravodajů]
Tajemník – informoval o obvodním setkání. Setkání proběhlo bez problémů a podle plánu. Program pro skauty začal sjížděním řeky do tábořiště na raftech. V sobotu proběhl Svojsíkův závod a samostatný program pro vlčata a světlušky. Odpoledne akci navštívil polárník Jarda Pavlíček a pro účastníky uspořádal besedu o přežití v divočině. Večer se konal společný táborový oheň a hra pro rovery. Na nedělní dopoledne byla pro všechny připravena společná hra. Svojsíkova závodu se zúčastnili tři hlídky skautek a tři skautů, z každé kategorie postoupila jedna hlídka. Žádné protesty nebyly podány. Zpětná vazba se zpracovává. Zpětná vazba od družin byla publikována v google dokumentu.
Br. Kurz – Informoval o roverské akci. Akce se vydařila, ale účast byla slabší, než organizátoři očekávali. Br. Kurz předložil k proplacení účty ve výši 235,- Kč. ORJ s proplacením souhlasí.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 92. – Členové střediska se chtějí zapojit do akce Dobrý skutek. Středisko uspořádalo základní kolo Svojsíkova závodu spolu se střediskem Douglaska.

7. [Různé]
– Příští schůze ORJ se uskuteční 11. 6. 2014 od 19:00 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín 28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka. Trvá.
2. Vyplnit hlášenky táborů. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 31. 5. 2015.
3. Vyplnit skutečnost táborů. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 15. 11. 2015.
4. Odevzdat vyúčtování rádcovského kurzu. Zodpovídá br. Hajič. Termín 30. 6. 2015.
5. Vyplnit statistický dotazník rádcovského kurzu. Zodpovídají br. Mašín (2014-15) a Kurz (2011-12). Termín 30. 6. 2015.
6. Prodiskutovat těžké otázky. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 31. 8. 2015.
7. Připravit plán akcí ORJ na školní rok 2015-16. Zodpovídají vedoucí středisek a pořadatelé akcí. Termín 11. 6. 2015.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

150505.pdf (36559)

Zpět
TOPlist