Zápis ze schůze ORJ konané 5.6.2014

01.09.2014 23:30
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 5. 6. 2014

 

Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda), Váňa–Iron (35., místopředseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Tichá–Hrošík(92. ORK), Vlček (20., VS), Pechoušek–Napoleon (35., VS) Kurz–Shorty (92., VS)

Omluveni: Urbánková–Moon (96., hospodářka, ZVS)

Nepřítomni: Matoušek–Akela (35., ZOS) Dumek (50., VS), Batelka (62., VS), Bican–Kvang (77., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS), Tesař–Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 7, z toho 6 s právem hlasovat z 13, ORJ není usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu]
Zápis byl schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
– Úkol odevzdat revizní zprávy trvá.
– RK PRJ zkontrolovala účetnictví 62. střediska a souhlasí se závěry RK ORK Praha 10. Bude předán protokol o revizi. Úkolem ORJ Praha 10 bude vyžádat účetnictví za posledních 10 let.
– Kvalifikace pro vedoucí 26. oddílu 20. střediska byla doplněna.
– Úkoly vyplnit hlášenky táborů a odevzdat účty za obvodní setkání byly splněny.
– Plán akcí na školní rok 2014/15 bude řešen v rámci dnešního jednání.

4. [Zprávy předsedy]
– 10. 9. 2014 se koná seminář k dotacím MHMP.
– 5. 11. 2014 se koná seninář k dotacím MŠMT.
– 5.-7. 6. 2015 se bude konat krajské kolo Svojsíkova závodu.
– 11. 12. 2014 se uskuteční Poděkování.
– Čerpání grantů magistrátu se počítá na osobodny. Osobou je míněno účastník mladší 26, studující. Spodní hranice je 6 let. Náklady musí být vyúčtovánu podle projektu (nikoliv podle přidělené částky, když se rozchází).
– Žádost o granty MHMP na rok 2015 se budou odevzdávat v září 2014.
– 20. a 50. středisko nepotvrdily přijetí dotace, tudíž jim dotace nemůže být zaslána.
– Ve SkautIS jsou neaktuální informace o klubovnách.
– Od podzimu by měly probíhat semináře pro výchovné zpravodaje. Br. Brabec-Juan žádá o zaslání témat, která by výchovné zpravodaje zajímala.
– 20. a 50. střediska nemají vyplněné hospodářské výkazy.
– O organizaci obvodního setkání mají zájem 96. a 100. středisko. ORJ navrhuje, aby byl na obvodní setkání zpracován projekt na grant MHMP.
– O akci Postavme školu v Africe uvažuje 100. středisko, vedoucí 35. střediska zjistí zájem na střediskové radě.
– ORJ uvažuje o termínu obvodního setkání v termínu 15.-17. 5. 2015.
– Pro obvodní akci pro R&R se zatím nenašel organizátor, konání akce je tím ohroženo. Uvažuje se o večeru pro R&R.
– Předseda ORJ žádá oddíl, který se schází v klubovně v Brechtově, aby důsledně zavírali okna.

5. [Zprávy zpravodajů]
Br. Váňa – upozorňuje, že nalezené věci z obvodního setkání je potřeba vyzvednou do 30. 6. 2014.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 92. – Středisko uvažuje o konání rádcovského kurzu. Zájem mají i střediska 100., 35. a 20.

7. [Různé]
– Příští schůze ORJ se uskuteční 4. 9. 2014 od 1900 hod. v klubovně v Práčské, v Praze 11. Zváni jsou i vedoucí
táborů a oddílů. Jsou žádáni o přinesení fotek z táborů.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Odevzdat zprávy o činnosti revizních komisí středisek za roky 2011 a 2012. Termín 31. 5. 2013. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
2. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín 28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka.
3. Připravit plán akcí na školní rok 2014/15. Termín 5. 6. 2014. Pořadatelé akcí.
4. Zpracovat grant na obvodní setkání. Termín 10. 9. 2014. Zodpovídá organizátor akce.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/

Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz


140605.pdf (34,2 kB)

Zpět
TOPlist