Zápis ze schůze ORJ, konané 6.1.2011

17.01.2011 21:50

 

 

Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 6. 1. 2011

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda, VS), Váňa-Iron (35., VS), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, ZVS), Kurz-Shorty (92., člen), Herna-Dlouhán (35., zpr. OS) (poslední část schůze), Tichá-Hrošík(35. ORK), Vlček (20., VS), Pechoušek (35., VS) Bican (77., VS), Kuberová (92., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Matoušek-Akela (35.)

Omluveni: Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS), Batelka (62., VS),

Nepřítomni: Havlíková (50., VS), Tesař-Lišák (96., VS),

Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 12, z toho 10 s právem hlasovat z 13, ORJ je usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů] - Revize - br. Váňa pošle aktualisovanou tabulku dluhů.
- Rozpočet bude projednán na této schůzi.
- Plán akcí bude projednán na této schůzi.
- Dotace MŠMT byly odevzdány.
- Vkládání zápisů se střediskových sněmů do Skautisu: 20. stř. nevloženo nic, 35. stř. chybí přílohy, 50. stř. v pořádku, 62. stř. pouze příloha č. 4, 77. stř. je sporný jeden delegát na pražský sněm, 92. stř. v pořádku, 93. stř. členové volební komise byli voleni, tj. v rozporu s volebním řádem, 96. stř. členové volební komise byli voleni, tj. v rozporu s volebním řádem, 100. stř. v pořádku.
- Ostatní úkoly zůstávají.

4. [Zprávy předsedy] - 13. 1. 2011 se uskuteční předsněmovní diskuse pražského kraje od 18 hod. na ústředí, ORJ Praha 10 proto nebude vlastní předsněmovní diskusi pořádat.
- Přílohou zápisu bude informace o akcích pro rovery a leták ČK Řemdich.
- Registraci musí střediska uzavřít do 31. 1. 2011. Platby je potřeba poukázat do 28. 2. 2011. Hospodářský výkaz je potřeba vyplnit v termínu 1. 3.-15. 4. 2011.
- Je potřeba včas požádat o výjimky z registračních pravidel. Žádosti je potřeba zaslat br. Adámkovi co nejdříve, nejpozději do 28. 1. 2011, hlasovat se bude elektronicky.
- Byla podána žádost o grant na obvodní setkání na OÚ Praha 10. ORJ Praha 10 schvaluje br. Vodáčka jako vedoucího obvodního setkání.
- ORJ schválila vyrovnaný rozpočet ORJ na rok 2011 na částku 55 000,- Kč.
- ORJ schválila inventarizační komisi ve složení br. Váňa a Kurz a ses. Kvízová.
- PRJ schválila dotační vyhlášku. Opět je možno podávat žádosti na projekty středisek a ORJ. Dále byla schválena vyhláška pro rozdělení dotací z MŠMT střediskům. Vyhláška je beze změny.
- Br. Adámek připraví na příští schůzi návrh na dotační vyhlášku ORJ. Jako základ vezme vyhlášku PRJ, pro ORJ bude vyhrazeno 20 000,- Kč.

5. [Zprávy zpravodajů]
Tajemník - - Pro zpracování registrace ve Skautisu je potřeba nejdříve založit registraci na rok 2011. Poté je potřeba převzít registrační kategorie (příspěvky) a případně vytvořit vlastní kategorie a nastavit výši příspěvků pro jednotku. Poté je potřeba na záložce Registrace doplnit do registračního seznamu členy, kteří budou v roce 2011 v jednotce registrováni. Ostatním je potřeba buď ukončit členství nebo je převést do jiné jednotky. Poté je potřeba provést kontrolu (příslušným tlačítkem) a poté registraci uzavřít a předat nadřízené jednotce. Tento postup platí jak pro středisko, tak pro oddíl. Pozor, registraci nelze uzavřít bez převzetí registrace ode všech podřízených jednotek. - Vyúčtování grantů magistrátu odevzdala na schůzi střediska 35., 77., 92. a 100., ostatní dodají co nejdříve br. Adámkovi, aby je mohl odevzdat na PRJ.
Br. Váňa - Během svátku rozeslal informační e-mail členům ORJ a vedoucím středisek. Části adresátům e-mail nedošel, protože nebyli členy obvodní e-mailové konference. Br Váňa aktualisuje web, připravuje na web kalendář akcí ORJ a středisek. Žádá střediska o zaslání informací o střediskových akcích.
- Navrhuje zřízení e-mailové konference pro vedoucí oddílů.
- Na podzim by se mohly uskutečnit další akce, např. ČK, rádcovské kursy, zdravotnické doškolovací kurzy a pod. podle zájmu oddílů a středisek.
ORK - Komise jmenovala svou předsedkyní ses. Tichou. Připravuje plán činnosti na rok 2011. Komise komunikuje především prostřednictvím internetu.
Zpráva o revizní činnosti je zpráva o tom, co v daném roce RK dělala. Vzor bude přílohou zápisu. Zápis o činnosti za rok 2010 je potřeba odevzdat do konce března 2011.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 20. - Žádné informace.
stř. 35. - Středisko žádá o proplacení části příspěvku na VK pro br. Tomáše Hejdu. ORJ souhlasí.
- Uspořádali Mikulášské putování i pro veřejnost. Akce byla úspěšná. Fotky budou na střediskovém webu.
- Vlčata se zúčastnila předávání betlémského světla v katedrále svatého Víta.
stř. 77. - Uspořádali vánoční hru.
stř. 92. - Před kostelem v Záběhlicích rozdávali betlémské světlo.
- Ukončili první rok věnovaný dobrovolnictví.
- Na konec ledna připravují výjezd činovníků.
stř. 93. - Uspořádali Zimní táboření na sněhu.
stř. 100. - Proběhla změna ve vedení 148. oddílu. Vedení oddílu nebude po dobu asi dvou měsíců splňovat požadavky na kvalifikaci, bude řešeno výjimkou schválenou střediskovou radou.

7. [Různé] - Br. Vlček navrhl, zda by si ORJ nemohla pořídit základnu. Návrh bude projednán později.
- Příští schůze ORJ se uskuteční 10. 3. 2011 od 19 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:

1. Kontakty na činovníky středisek. Zodpovídá Mašín. Bude doplněno po registraci. Trvá.

2. Provedení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, P. Konečný, Dočekal. Trvá.

3. Do konce června odevzdají vedoucí středisek zprávy střediskových revizních komisí za rok 2008 a 2009. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.

4. Připravit plán akcí na rok 2011. Zodpovídá br. Adámek. Termín 1. 1. 2011. Trvá.

5. Zadat do skautisu střediskové sněmy, po sněmech doplnit sněmovní materiály. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 30. 11. 2010. Trvá.

6. Předat registraci střediska. Termín 31. 1. 2011. Zodpovídají vedoucí středisek.

7. Připravit dotační vyhlášku ORJ. Zodpovídá br. Adámek. Termín příští schůze ORJ.

8. Odevzdat na magistrát hlášenky zimních táborů, pokud je mají střediska v projektu. Termín 14 dní před konáním akce. Zodpovídají vedoucí středisek.


Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://www.skauting.cz/praha10/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

 110106.pdf (39,2 kB)

Zpět
TOPlist