Zápis ze schůze ORJ, konané 6. 5. 2009

10.09.2009 22:16
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 6. 5. 2009

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda, VS), Matoušek-Akela (35., zpr. OS), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, ZVS), Váňa-Iron (35., VS), Trojánek-Tee-pee (92.), Dumek (50.), Batelka (62., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Hřebík-Šnek (100., VS)

Omluveni: Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS), Tesař-Lišák (96., VS),

Nepřítomni: J. Konečný-Íáček (92.), Dočekal-Lupen (77.) Vlček (20., VS), P. Konečný-Flek (92.),

Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 9, z toho 9 s právem hlasovat z 15, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů] - O stáže na táborech není mezi středisky zájem, bod se stahuje.
  - Registrace odevzdána, dodělávají se ještě některé nedostatky.
  - Ostatní úkoly trvají.
 4. [Zprávy předsedy] - Je potřeba si vyzvednout kasičky na květinový den.
  - Revizní komise provedla kontrolu hospodaření Prahy 1.
  - Pražští skauti byli požádání o roznos letáčků pro běh pro Paraple. Br. Adámek pošle informaci do e-mailové konference, až budou letáky doručeny. Běh se uskuteční 4. 6. 2009.
  - 16. 5. 2009 se uskuteční pietní akt v Motole. Shánějí se lidé na pomoc s organisací.
  - 21. 6. 2009 se uskuteční pietní akce na Staroměstském náměstí k výročí popravy českých pánů.
  - 1. 6. 2006 se od 2000 hod. uskuteční neformální část schůze PRJ s opékáním buřtů a pod.
  - 27. 5. 2009 od 1830 se v jídelně školy Žernosecká, Praha 8 uskuteční 4. seminář Co náš pálí. - 3. 10. 2009 se uskuteční roverský seminář Z Prahy, viď.
  - V půlce června 2009 se uskuteční setkání roverů motivované antikou.
  - Byl již zprovozněn nový pražský web na adrese https://www.skautpraha.cz/ .
  - Br. Szenai končí jako zpravodaj pro zpracování dotací. Dle jeho sdělení dotace na klubovny neobdržely zejména klubovny, které jsou málo využité.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Tajemník - informoval o stavu registrace ORJ. Chybí hospodářský výkaz od 20. střediska, ostatní data byla odevzdána. Zpracovaná data byla již zaslána na PRJ. Je potřeba zaslat příspěvky na účet ORJ, pokud tak střediska ještě neučinila.
  - Střediska obdržela e-mailem informace o odevzdávání hlášenek v letošním roce. Ústřední hlášenky je potřeba odevzdat na PRJ do 31. 5. 2009, termín pro odevzdání středisky je stanoven na 20. 5. 2009, stačí elektronicky. Do soupisky je potřeba zahrnout i skutečný stav za zimní tábory.
  - Hlášenky pro magistrát je potřeba doručit do 31. 5. 2009 br. Adámkovi v papírové podobě. Bližší informace k hlášenkám a formuláře jsou na webu PRJ.
  Zpravodaj OS - kmen OS připravuje na 25.-28. 9. 2009 oldskautské Jamboree ve Sluneční zátoce. Br. Matoušek připravuje setkání střediskových zpravodajů OS. Žádá o zaslání kontaktů ve střediskové zpravodaje OS.
  Br. Trojánek - připravil žádost o příspěvek pro účastníky akce Roverway. Příspěvek je žádán pro pět účastníků po Kč 2000,-, celkem tedy Kč 10 000,-. ORJ s příspěvkem souhlasí.
  - Na obvodní setkání je přihlášeno celkem 10 roverů, 110 vlčat a světlušek a 99 skautů a skautek a přibližně 35 činovníků.
  - Informace pro hlídky budou uvedeny na webu a budou zaslány rádcům hlídek.
 6. [Zprávy ze středisek]
  Žádné podstatné zprávy ze středisek nebyly předneseny.
 7. [Různé] - Byl přednesen návrh na vytvoření fondu na podporu např. výjezdů roverů na zahraniční akce a na řešení naléhavých finančních problémů středisek. Tento fond bude dotován částí poskytnutých dotací.
  - Na příští radě by měl být sestaven plán akcí na příští školní rok.
  - Příští schůze ORJ se uskuteční 3. 6. 2009 od 19 00 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:

 1. Kontakty na činovníky středisek. Zodpovídá Mašín. Bude doplněno po registraci. Trvá.
 2. Provedení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, P. Konečný, Dočekal. Trvá.
 3. Vyjádření k revizním zprávám za Skautex. Odpovídá br. P. Konečný. Termín - květnová schůze ORJ. Trvá.
 4. Vyjádení k hospodaření ORJ za rok 2007. Zodopvídá Adámek. Trvá
 5. Do konce června odevzdají vedoucí středisek zprávy střediskových revizních komisí za rok 2008. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
 6. Připravit dotační vyhlášku pro rozdělení dotací v rámci ORJ. Zodpovídá br. Adámek. Termín březnová schůze ORJ. Trvá.
 7. Dokončit registraci. Zodpovídá Mašín. Trvá.
 8. Sestavit plán akcí na příští školní rok.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://www.skauting.cz/praha10/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz


  Zpět
Zpět
TOPlist