Zápis ze schůze ORJ konané 8.1.2015

31.01.2015 19:52

Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 8. 1. 2015

Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Tichá–Hrošík(92. ORK), Matoušek–Akela (35., ZOS), Vlček (20., VS), Pechoušek–Napoleon (35., VS) Dumek (50., VS), Bican–Kvang (77., VS), Kurz–Shorty (92., VS), Bláha–Nik (PRJ)

Omluveni: Váňa–Iron (35., místopředseda), Urbánková–Moon (96., hospodářka, ZVS)

Nepřítomni: Batelka (62., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS), Tesař–Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 10, z 8 toho s právem hlasovat z 12, ORJ je usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu]
V zápise bylo chybně uvedeno datum výjezdu PRJ. Výjezd se uskuteční v termínu 17.-19. 4. 2015. Jinak byl zápis schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
– 96. středisko zatím nepředložilo projekt obvodního setkání kvůli problémům se zajištěním místa. Nyní je v jednání základna v Harasově. Středisko bude potřebovat doplnit tým o další členy z ostatních středisek. Ostatní úkoly trvají.

4. [Zprávy předsedy]
– PRJ děkuje br. Kurzovi za pomoc při organizaci Betlémského světla v zoologické zahradě.
– Při registraci je potřeba vyřešit evidenci všech osob, které jsou zavedeny ve SkauIS jako aktivní, ale nejsou registrováni u žádné jednotky. Tyto osoby musí být buď vyřazeny z evidence nebo registrovány. Za každou evidovanou osobu musí jednotka odvěst registrační příspěvky.
– PRJ jednala o názvu kraje a rozhodla, že nový název kraje bude Junák - český skaut, Kraj Praha, z.s.
– 92. středisko žádá o výjimku na kvalifikaci pro Emu Krejčovou, vedoucí 1. oddílu Camelot, která v současné době dokončuje vůdcovský kurs. Její zástupce Vojtěch Novotný má složenou VZ, ale nemá zdravotnický kurz, takže nemá kvalifikaci uznanou.
– Edie Jan Bělik a Fifi Kateřina Sedláková pracují jako zástupci vedoucího 110. resp. 1. oddílu Medvíďata, ale nemají VZ.
– ORJ se všemi výjimka souhlasí a pověřuje br. Kurze předložením zprávy o doplňování kvalifikace v průběhu roku.
– Je potřeba zpracovat vyúčtování grantů MHMP a registraci, viz minulý zápis.
– Br. Adámek byl osloven zástupcem sdružení Vlasta a byl pozván na diskusní setkání.

5. [Zprávy zpravodajů]
Br. Pechoušek – Rádcovský kurz začíná tuto neděli. Od grantové komise PRJ byl přidělen příspěvek ve výši 15.000,- Kč. Br. Mašín požádá ses. Urbánkovou o případnou zálohu na konání kurzu.
Zpravodaj PRJ pro rovery – Schůzky se zúčastnil zpravodaj PRJ pro rovery br. Bláha–Nick. Přítomných vůdců středisek se dotázal na stav roveringu ve střediscích. Ve většině středisek roveři pracují u dětských oddílů. Roverský kmen pracuje v 35. středisku, ale ještě není registrován. V 10. středisku pracuje roverská družina při dětském oddíle.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 20. – Středisko chystá střediskovou výpravu.
– Vedení 81. oddílu je nedostatečně personálně zajištěné a vedoucí oddílu br. Jansa–Kutil upozorňuje, že v současné situaci nebude schopen zajistit uspořádání letního tábora. O tématu proběhla diskuse. Ostatní členové rady se shodli, že jako dočasné řešení lze hledat výpomoc u bývalých členů oddílu, případně rodičů. Přechod vedoucího z jiného oddílu není reálný kvůli osobním vazbám.
stř. 35. – Rozdávali Betlémské světlo. Chystají střediskovou akci na horách.
stř. 50. – Připravují akci během jarních prázdnin.
stř. 77. – Připravují střediskovou akci Letorost.
stř. 92. – Uskutečnili předvánoční setkání činovníků.
– Členové střediska připravují večerní akci po Praze pro rovery z ORJ Praha 10. Termín akce zatím není stanoven.
– Oddíl 110. sídlící v klubovně v Brechtově se chystá na její částečnou rekonstrukci. Podařilo se mu získat příspěvek od obvodního úřadu.
stř. 100. – Středisko žádá o příspěvek na vůdcovský kurs pro ses M. Sochorovou a K. Hřebíkovou. Cena kurzu byla 2500,- Kč na osobu, středisko tedy žádá od příspěvek 2500,- Kč celkem. ORJ souhlasí a pověřuje hospodářku ORJ zaslat částku na účet střediska.

7. [Různé]
– Příští schůze ORJ se uskuteční 5. 2. 2015 od 19:00 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Odevzdat zprávy o činnosti revizních komisí středisek za roky 2011-2013. Termín 30. 6. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
2. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín 28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka.
3. Předložit projekt obvodního setkání. Termín 6. 11. 2014. Zodpovídá vedoucí 96. střediska.
4. Odevzdat elektronické vyúčtování grantů MHMP. Termín 11. 1. 2015. Zodpovídají vedoucí středisek a předseda ORJ.
5. Zpracovat registraci. Termín 31. 1. 2015. Zodpovídají vedoucí středisek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

 

150108.pdf (37229)

Zpět
TOPlist