Zápis ze schůze ORJ, konané 8. 10. 2008

09.10.2008 22:43

 

Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 8. 10. 2008

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda, VS), Dočekal-Lupen (77.) (poslední část schůze), Matoušek-Akela (35., zpr. OS), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, ZVS), J. Konečný-Íáček (92.), Trojánek-Tee-pee (92.), Tichá-Hrošík(35. ORK), Bocková-Korunka(35. ORK), Vlček (20., VS), Batelka (62., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Tesař-Lišák (96., VS), Hřebík-Šnek (100., VS)

Omluveni: Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS), Váňa-Iron (35., VS), P. Konečný-Flek (92.)

Nepřítomni: Žáček-Křeček (77., člen), Dumek (50.)

Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5)Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1.    [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 12, z toho 11 s právem hlasovat ze 16, ORJ je usnášeníschopná.

2.    [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez připomínek. V zápisech by měli být u úkolů uvádění zodpovědní činovníci.

3.    [Kontrola úkolů] - Úkol elektronický archiv byl zrušen.
- Směrnice o podpisových záznamech byla vytvořena a schválena.

4.    [Zprávy předsedy] - Hlášení letních táborů by mělo být zasíláno přes PRJ, ostatní hlášenky akcí rovnou na magistrát.
- 11. 11. 2008 začíná 40ti hodinový zdravotní kurs. Informace jsou na skautské křiovatce.
- 10. 11. 2008 se uskuteční akce Etiopské příběhy. - 18. 11. 2008 se uskuteční akce Z prahy viď. Informace na webu https://www.zprahyvid.cz. - Náčelnictvo zjišťuje názory na způsob vydávání spolkvého časopisu. Vyjádření středisek: 1) na navýšení příspěvků o Kč 83,- na dva roky na vydávání spolkového časopisu. 20. ne, 35. 62.ne, 77. 92. 93. ne, 96. 100. ano. 2) časopisy samostatně pro věkové kategorie 20. 35. 62. 77. 92. ano 93. 96. 100. ano 3) sloučit kmen a skauting 20. 35. 62. 77. ano, 92. ano, 93. 96. 100. ano. 4) Časopis pro vlčata a světlušky jen 5x ročně 20. 35. 62. 77. 92. ne, 93. 96. 100. ne.
- Pražské setkání činovníků se může uskutečnit 16.-18. 1., 31. 1.-1. 2. nebo 13.-15. 2. 2008. Názor ORJ je, že organisátor má stanovit termín, protože účastníci se nemohou shodnout. Témata jsou zatím otevřená, za ORJ Praha 10 je shromažďuje br. Adámek.
- Zimní přechod Brd se uskuteční 7 .2. 2008.
- Roverský výjezd na Island Rower Way se uskuteční ??? Informace jsou na http:))roverwey.skauting.cz. Cena bez dotace je cca Kč 20_000,-, pravděpodobně bude snížena dotací.
- Schůzka výchovných zpravodajů se uskuteční 23. 100. 2008 v Bělehradské.
- Br. ???-Slimák schání pomocníky na organisaci akce Praha plná strašidel.
- Byl schválen projekt na maškarní bál. Projekt rádcovského kursu ještě schválen nebyl. Je možné, že nějaké peníze na projekty zbydou a bude potřeba je vyčerpat.
- Akce Postavme školu v Africe se uskuteční ???. 77. (adamek@leros.cz] a 92. (helena_charvatova@email.cz, ruzovyhrosik@email.cz) středisko mají připravené stánky. Zájemci o pomoc jsou vítáni.
- ORJ bude mít v pronájmu klubovnu v Brechtově 828 v Praze 11 pro potřeby ORJ. Do klubovny bude převezen archiv a materiál ORJ. Na příští rok byl podán grant 20. střediskem.
- Žádosti o granty magistrátu na rok 2009 byly odevzdány všemi středisky kromě 50. stř, které o ně žádat nebude.

5.    [Zprávy zpravodajů]
Tajemník - Termín pro odevzdání dotací MŠMT na PRJ je 10. 12. 2008, střediska zašlou dotace elektronicky do 25. 11. 2008 na e-mail ORJ10@atlas.cz. Dotační vyhláška, která obsahuje všechny potřebné informace, je zveřejněna na webu PRJ. Tajemník rozešle návod na vyplnění formulářů jednotlivým střediskům. Formuláře jsou též zveřejněny na webu PRJ. Br. Adámek spolu s hospodářkou ORJ provede rozpočítání dotací na jednotlivá střediska. Částky by měly být střediskům rozeslány během 14 dní.
- Magistrátní dotace je potřebovat do konce roku. Způsob odevzdání bude upřesněn. Doporučený termín pro odevzdání je na prosincové schůzi ORJ.
ORK - členky ORJ rozdaly pozvánky na kurs pro hospodáře a revizory středisek. Žádajíé o co největší účast ze všech středisek.
Br. Trojánek - kandiduje na funkci koordinátora obvodního setkání. Navrhuje, aby se na přípravě akce ve větší míře podíleli roveři. Částečně by akce mohla být připravena během roverského setkání, předcházejícího obvodnímu setkání.
Br. J. Konečný - informoval o změnách v obvodních konferencích. Členy interní konference jsou členové ORJ a ORK.
- Členové veřejné obvodní konference budou převedeni do nové konference.
- Byla vytvořena ukázka nového webu. Ze staréhov webu bude vytvořen link. Na webu budou uveřejněny kontaktní informace na čley ORJ - e-mail a telefon.
- Na hájích je nové Centrummatky Terezy, pronájem je Kč 1000,-/hod., kapacita 300 lidí.
Br. Trojánek - Maškarní bál pro vlčata a svwtlušky se uskuteční 29. 11. 2008. Součástí pozvánky bude i přihláška. Organisátoři shánějí pomocníky na organisaci. Kapacita akce je cca 80 dětí. Uskuteční se ve strašnické sokolovně. Program bude obdobný jako v minulém roce. Pozvánka bude zaslána e-mailem.

6.    [Zprávy ze středisek]
stř. 35. - br. Váňa bude mít 10. 10. 2008 svatbu.
stř. 77. - V Toulcově dvoře se 19. 10. 2008 uskuteční výstava k výročí Sovího oddílu.
stř. 92. - připravují soutěž střediskových časopisů.
stř. 93. - Na flórbalový turnaj jsou ještě nějaká volná místa. Volná místa jsou i na 18. 10. 2008 na cyklovýlet.
stř. 100. - obvodní úřad provádí kontrolu dotací ve střediskovém hospodaření.

7.    [Různé] - Příští schůze ORJ se uskuteční 5. 11. 2008 od 19 00 hod. v klubovn v Brechtov 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:

1.    Odevzdání revizí hospodaření středisek a táborů za rok 2004. Trvá.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://www.skauting.cz/praha10/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

 

 

Zpět
TOPlist