Zápis ze schůze ORJ, konané 9. 1. 2008

10.01.2008 22:54

Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 9. 1. 2008

Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda, VS), Dočekal–Lupen (77.) Matoušek–Akela (92., zpr. OS), Mašín –Zl. Vlas
(100., tajemník, ZVS), Žáček–Křeček (77., člen), J. Konečný–Íáček (92.) (pouze část schůze), Váňa–Iron (35., VS), (pouze
část schůze) Trojánek–Tee-pee (92.), P. Konečný–Flek (92.), Kvízová–Honzina (93., ZVS), Tesař–Lišák (96., VS), Hřebík–
Šnek (100., VS)
Omluveni: Urbánková–Moon (96., hospodářka, ZVS), Batelka (62., VS)
Nepřítomni: Vlček (20., VS), Dočkal (50.)
Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy z PRJ
6) Zprávy zpravodajů
7) Zprávy ze středisek
8) Různé
1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 10, z toho 10 s právem hlasovat ze 16, ORJ je
usnášeníschopná.
2. [Schválení zápisu] V zápise chybí presence, jména by měla být uváděna i občanská. Celkový počet členů ORJ je
16, nikoliv 17.
Jinak byl zápis byl schválen bez připomínek.
3. [Kontrola úkolů] Úkol zaslat vizitky oddílů – trvá
– Úkol dodat kontakty na činovníky středisek – trvá.
– Plán revizní činnosti byl předán.
– Vyúčtování grantů magistrátu předala střediska 20, 35., 92., 93. s 100.
4. [Zprávy předsedy] – Zápis ze sněmu 62. stř. není úplný, je potřeba jej doplnit (kdo byl zvolen a pod.).
– Proběhlo vyhlášení soutěže Táborová stavba.
– Inventurní komise byla jmenována ve složení br. P. Konečný, Váňa a Dočekal.
– Vedoucím závodu V&S bude br. Voříšek.
– Je potřeba najít vhodného kandidáta na hlavního organisátora celého obvodního setkání.
5. [Zprávy z PRJ] – Střediska odevzdají seznam delegátů na krajský sněm s e-mailama, co nejdříve zaslat br.
Adámkovi.
– V řádném termínu byly odevzdány pouze čtyři návrhy na členy Pražské rady, žádný na člena revizní komise.
– Krajský závod vlčat a světlušek se uskuteční 7. 6. 2008.
– Prioritou PRJ je podpora rádcovských kursů.
– Na akce pro veřejnost je vyžadována spoluúčast pořadatele.
6. [Zprávy zpravodajů]
Br. Dočekal – provedl dotazníkovou akci zaměřenou na priority činnosti ORJ.
Br. P. Konečný – informoval o průběhu dotazníkové akce ORJ.
– Čekatelský kurz bude pořádám pod hlavičkou ORJ, hospodářsky bude veden též pod hlavičkou ORJ. ORJ schválila
příspěvek Kč 300,- naosobu, pokud bude dostatečný počet účastníků z P10 (15 lidí). Bude využit pro zlepšení kvality
kurzu a jeho zajímavosti navázáním kontaktů se zahraničím (nejspíše Vídeňskými skauty). (Poznámka po skončení
schúze: V podstatě stejný postoj zaujala P6 jejíž lidi se též na pořádání kurzu podílejí.)
Hospodářka – dodatečná dotace ve výši Kč 10 000,- byla vyúčtována v rámci hospodaření ORJ.
Br. Žáček – Výstava v Edenu je zajištěna, ale nejsou připravené panely.
7. [Zprávy ze středisek]
stř. 92. – Objevil komunitní web https://www.novezahradnimesto.net/ftopic1395.html, kde umístil reklamu na 92.
středisko. Doporučuje se podívat i po jiných takových.
– Jednají s MHMP o získání klubovny Práčská do vlastnictví.
– Na začátku února organizují výjezd činovníků spojený s lyžovačkou.
– Uvažují o založení nového oddílu.
stř. 96. – Hledají zájemce o pomoci s vedením oddílu.
stř. 100. – Br. Hřebík informoval, že středisko bude pořádat náborovou akci v metru. Hlavním organizátorem je
ses. Havelková–Myška ze 100. stř. na kterou dodá kontakt.
8. [Různé] – ORJ schvaluje částku Kč 3000,- na přípravu stojanů pro výstavu fotek Jamboree v NC Eden.
– ORJ schvaluje proplacení účastnického poplatku Kč 350,- za školení revizorů všem členům revizní komise ORJ.
– ORJ schvaluje pořádání ČK Scout–Tex.
– Akce pro R&R s názvem „Rescue Teamÿ zaměřená na simulace různých krizových situací pořádá pro všechny
rovery a rangers RS Excalibur v termínu 4.-6. 4. 2008
– Příští schůze ORJ se uskuteční 6. 2. 2008 od 1900 hod. v klubovně v Bělocerkevské 3, v Praze 10.
Zapsal: Mašín
Úkoly:
1. Vizitky oddílů – trvá.
2. Kontakty na čínovníky středisek – trvá.
3. Odevzdat vyúčtování grantů magistrátu (střediska, která ješetě nedodala, viz. bod 3).
4. Najít vedoucího obvodního setkání.
Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://www.skauting.cz/praha10/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

080109.pdf (31 kB)

Zpět
TOPlist