Zápis ze schůze ORJ, konané 8.11.2012

21.11.2013 03:12
Zápis 
ze schůze ORJ Praha 10 
konané 8. 11. 2012

 

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda), Váňa-Iron (35., místopředseda), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Kurz-Shorty (92., člen), Herna-Dlouhán (35., zpr. OS), Tichá-Hrošík(92. ORK), Pechoušek-Napoleon (35., VS) Dumek (50., ZVS), Batelka (62., VS), Bican-Kvang (77., VS), Kuberová-Veverka (92., VS), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Matoušek-Akela (35.)

Omluveni:

Nepřítomni: Vlček (20., VS), Tesař-Lišák (96., VS),

Program: 1) Zahájení 
2) Schválení zápisu 
3) Kontrola úkolů 
4) Zprávy předsedy 
5) Zprávy zpravodajů 
6) Zprávy ze středisek 
7) Různé

 1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 13, z toho 11 s právem hlasovat z 13, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu] - Zápis byl schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů] - Úkol připravit návrh pravidel pro podporu zahraničních akcí byla projednána na schůzi. 
  - Úkol zamluvit louku v Malé Hraštici pro pořádání obvodního setkání byl splněn.
 4. [Zprávy předsedy] - Br. Adámek předložil návrh Vyhlášky k příspěvkům na zahraniční akce. Vyhláška byla po drobných úpravách schválena, 9 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti (někteří členové přišli na schůzi později). 
  - Betlémské světlo: 21. 12. 2012 se bude Betlémské světlo rozdáváno v katedrále a po Praze bude jezdit tramvaj. Rozvážení betlém skéhé světla vlakem se uskuteční 22. 12. 2012. 
  - Vyúčtování dotací MŠMT - letos proběhne vyúčtování dotací ve dvou kolech. V prvním kole zašlou střediska formuláře elektronicky na adresu ORJ. Papírově se budou formuláře předávat až po schválení z PRJ. Termín pro zaslání na PRJ je 30. 11.2012, termín pro zaslání elektronických formulářů na adresu ORJ je 20. 11. 2012. Termín pro odevzdání papírových verzí na PRJ je 20. 12. 2012.
  - Vyúčtování grantů MHMP proběhne stejně jako vloni. Je potřeba dát pozor na to, aby ve vyúčtování byly uvedeny všechny akce a počet akcí odpovídal podanému projektu. 
  - Připravuje se nový členský průkaz. Žádosti o průkazy se budou dávat přes SkautIS. Vystavena bude jen těm, kteří budou mít fotografii ve SkautIS. 
  - Registrační poplatek pro PRJ je 70,- Kč. 
  - Br. Adámek navrhl registrační poplatek pro ORJ ve výši 50,- Kč. ORJ návrh schválila. 
  - Br. Adámek předložil návrh Vyhlášky k dotacím. ORJ vyhlášku přijala. 10 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 
  - Br. Adámek předložil návrh rozpočtu na rok 2013. ORJ návrh projednala a schválila. 10 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. 
  - Krajská revizní komise se chystá provést revizi obvodního setkání 2011. 
  - ORJ jmenovala inventarizační komisi pro inventuru za rok 2012 ve složení br. Váňa, ses. Kvízová, br. Pechoušek.
 5. [Zprávy zpravodajů] 
  Br. Váňa - Žádné středisko si nechce vzít na starosti obvodní setkání. Akci tedy bude organizovat ORJ. Každé středisko by mělo delegovat jednoho člověka do přípravného týmu. První setkání týmu by mělo být v prosinci. Louka v Malé Hraštici je zamluvená, jedná se ještě o tábořišti u základy Dědek u Rožmitálu pod Třemšínem. 
  Br. Kurz - se bude věnovat přípravě Svojsíkova závodu. Schůzka přípravného týmu se uskuteční také v prosinci. Každé středisko by měla také vyslat jednoho člověka. 
  ORK - je potřeba provézt revizi rušeného 62. střediska. Br. Batelka bude vyzván, aby dopravil do klubovny v Brechtově v době od 19. do 22. 11. 2012 k revizi hospodaření střediska. 
  Zpravodaj OS - Br. Herna informoval o činnosti KD 35. střediska. Nemá ale kontakty s ostatními kluby v Praze 10.
 6. [Zprávy ze středisek] 
  stř. 35. - uskutečnili střediskový sraz u Rožmitálu pod Třemšínem. Zúčastnili se otvírání naučné stezky. ORJ schvaluje příspěvek na Mikulášské putování ve výši 3000,- Kč. 
  stř. 50. - ORJ schvaluje příspěvek pro ses. Vasilevovou ve výši 1150,- Kč na vůdcovský kurs. 
  stř. 92. - uskutečnili střediskové setkání na základně u Příbrami. 
  stř. 100. - Chystají střediskovou besídku na 9. 11. 2012 v domě dětí a mládeže Ulita.
 7. [Různé] - Příští schůze ORJ se uskuteční 6. 12. 2012 od 19 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:

 1. Odevzdat elektronicky vyúčtování dotací MŠMT. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 20. 11. 2012.
 2. Jmenovat členy komise pro přípravu obvodního setkání a Svojsíkova závodu. Zodpovidají vedoucí středisek. Termín 30. 11. 2012.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/ 
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

121108.pdf (38,7 kB)

Zpět
TOPlist