Zápis ze schůze ORJ, konané 8.12.2011

26.12.2011 00:31
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 8. 12. 2011


Prítomni: Adámek–Rumpál (77., predseda), Váňa–Iron (35., místopredseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Kurz–Shorty (92., clen), Herna–Dlouhán (35., zpr. OS), Vlcek (20., VS), Pechoušek–Napoleon (35., VS) Dumek (50., ZVS), Batelka (62., VS), Bican–Kvang (77., VS), Matoušek–Akela (35.)
Omluveni: Kuberová–Veverka (92., VS), Tesar–Lišák (96., VS),
Neprítomni: Kvízová–Honzina (93., ZVS),

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolu
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 10, z 9 toho s právem hlasovat z 13, ORJ je usnášeníschopná.
2. [Schválení zápisu] Br. Váňa se na minulou schůzi omlouval. Zápis byl jinak schválen bez připomínek.
3. [Kontrola úkolu] Údaje o táborech byly do SkautIS zadány, dotace MŠMT odevzdány. Ostatní úkoly trvají.
4. [Zprávy predsedy] – Br. Adámek již založil registraci ORJ na rok 2012 a vytvoril registracní kategorie. Clenství
v STS se do príspevku nacte automaticky.
– K vyúctováním dotacím magistrátu nebyly vydány žádné zvláštní pokyny, probehne jako vloni, na stejných for-
mulárích. Každý formulár je potreba odevzdat ve trech kopiích s originálem podpisu a razítka. Formuláre je potreba
zaslat též elektronicky. Papírové formuláre je potreba dorucit br. Adámkovi nejpozdeji do 31. 12. 2011.
– Br. Adámek predložil návrh rozpoctu na rok 2012, návrh je zaslán soucasne se zápisem. Rozpocet bude schvalován
na príští schuzi ORJ.
– Br. Adámek shání pomocníky na pomoc se zajištením stánku Betlémského svetla na námestí Míru. Potrebuje po-
moci s dopravou stánku a stolu, ideálne nekoho s vlastním osobním autem, dále pak pomoc pri samotném rozdávání
Betlémského svetla. Zájemci necht se mu ohlásí telefonicky nebo e-mailem. Akce se koná 17. 12. 2011 odpoledne.
– ORJ rozhodla, že obvodní setkání se uskutecní 11.-13. 5. 2011, protože v ostatních termínech koliduje s jinými
akcemi nebo nevyhovuje napr. kvuli státnímu svátku v predchozích týdnech. Prosí proto 93. str., zda by mohli
posunout termín Stínu smrti, pokud je to ješte možné.
– ORJ hledá organizátora obvodního setkání. Zatím na jeho zajištení pracují br. Adámek a Vána a shánejí spolu-
pracovníky.
– Br. Adámek rozdal propagacní letácky na spolecenský skautský vecer a Roverway a br. Vánovi a Mašínovi predal
pozvánku slavnostní Podekování 2011, které se koná 16. 12. 2011 a je organizované PRJ.
– 17. 12. 2011 se uskutecní školení SkautIS.
– ORJ schvaluje navýšení cestovních nákladu na kontrolu táboru 2011 na cástku 5084,- Kc.
5. [Zprávy zpravodaju]
Br. Vána – Pripravuje závod vlcat a svetlušek. Zatím má asi 10 spolupracovníku, kterí jsou ochotni se na príprave
podílet, hledají se další. V lednu by mela probehnout první schuzka.
Tajemník – Termín odevzdání registrace pro strediska je 31. 1. 2012, odevzdání príspevku 28. 2. 2012 a vyplnení
hospodárského výkazu 15. 4. 2012. Vše potrebné je uvedeno v Pokynu k registraci, zaslaném v balícku z ústredí a
v navazujících predpisech. Oproti lonskému roku dochází jen k drobným zmenám.
– Doporucený postup: vytvorit registraci ! vytvorit registracní kategorie ! vytvorit registraci oddílu ! upravit
údaje ! vložit cleny ! uzavrít a predat stredisku ! stredisko zkontroluje a schválí, uzavre a predá na ORJ.
– Br. Mašín pripomíná, že termín pro pojišteni odpovednosti je 10. 12. 2011 – elektronicky i papírove je potreba
odevzdat prihlášku do kanceláre CRDM do 10. 12. 2011. – Do 10. 12. 2011 je potreba odevzdat elektronicky seznam
držitelu karet Euro<26.
Zpravodaj OS – projednávala se konference SRZE ISGF, která probehne v srpnu v Západoceském kraji u Plzne.
– Projednávali se otázky STS, bylo rozhodnuto, že bude propojena pres strediska i u klubu OS.
6. [Zprávy ze stredisek]
str. 62. – probehl strediskový snem, který schválil ukoncení cinnosti strediska a zrušení strediska formou prevedení
majetku na 93. str. Detem bude nabídnuto pokracovat v cinnosti v 93. stredisku. Snem navrhl i rešení dalších
majetkových vztahu, jako nájmy kluboven a pod. ORJ postup schvaluje.
str. 77. – 311 oddíl nabízí k odprodeji 10 zánovních kosoctvercových celt.
str. 92. – probehl strediskový výjezd.
str. 100. – 11. 12. 2011 porádají strediskovou besídku.
7. [Ruzné] – Príští schuze ORJ se uskutecní 5. 1. 2012 od 1900 hod. v klubovne v Brechtove 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Dokoncení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Vána, Kurz, Kvízová, termín do 9. 6. 2011. Trvá.
2. Aktivovat br. Hernovi-Dlouhánovi roli aktivní clen ORJ ve SkuatIS, aby mohl pristupovat k datum o OS klubech
v rámci ORJ. Zodpovídá br. Adámek. Trvá.
3. Odevzdat vyúctování grantu magistrátu. Termín 31. 12. 2011. Zodpovídají vedoucí stredisek.
4. Zpracovat registraci a preda ORJ. Termín 31. 1. 2012. Zodpovídají vedoucí stredisek.
5. Schválit rozpocet ORJ. Termín lednová schuze ORJ. Zodpovídá br. Adámek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

111208.pdf (38,3 kB)

Zpět
TOPlist