Zápis ze schůze ORJ, konané 8.3.2012

10.03.2012 21:26
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 8.3. 2012


Prítomni: Adámek–Rumpál (77., predseda), Vána–Iron (35., místopredseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS),
Tichá–Hrošík(92. ORK), Pechoušek–Napoleon (35., VS) Bican–Kvang (77., VS), Kuberová–Veverka (92., VS), Kvízová–
Honzina (93., ZVS), Matoušek–Akela (35.), Trojánek–Tee-Pee (92.)

Omluveni: Kurz–Shorty (92., clen), Vlcek (20., VS), Halíková (50., VS), Batelka (62., VS),

Neprítomni: Herna–Dlouhán (35., zpr. OS), Tesar–Lišák (96., VS),

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolu
4) Zprávy predsedy
5) Zprávy zpravodaju
6) Zprávy ze stredisek
7) Ruzné

1. [Zahájení] Schuzi zahájil a vedl br. Adámek. Pocet prítomných je 10, z 7 toho s právem hlasovat z 13, ORJ je
usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez pripomínek.

3. [Kontrola úkolu] – Úkol dokoncení inventury trvá.
– Registracní poplatek na úcet ORJ nezaplatilo 92. str.

4. [Zprávy predsedy] – Do 15. 4. 2012 je potreba vyplnit hospodárské výkazy ve SkautIS.
– Pražské kolo ZVaS se koná 9. 6. 2012.
– Ti, kdo se prihlásili do souteže o nejlepší brdenku, by si po vyhlášení meli zkontrolovat, zda se nejedná o jejich
brdenku, u nekterých se nepodarilo identifikovat autory.
– Na schuzi PRJ byl vznesen dotaz, zda ORJ mají návrhy na udelení medaile PRJ. Návrhy je potreba poslat na
PRJ, kopii návrhu za ORJ Praha 10 poslat i br. Adámkovi.
– Prihlášky na Kvetinový den je potreba odevzdat do 13. 3. 2012 Hrabalce.
– 8. 6. 2012 se uskutecní Roverfest.
– V Kaizlových sadech se 21. 4. 2012 uskutecní Skautský den.
– Obvodní setkání se uskutecní v Malé Hraštici, technické zázemí má na starosti br. Holenda-Houba. Akci pripravuje
tým sestavený ORJ. Bude zamerena na 100. let skautingu v CR. Br. Adámek osobne zve oldskauty. Pro zájemce z
rad OS bude pripravena možnost prespání v budove.
– Br. Batelka predal br. Adámkovi dokumenty k ukoncení cinnosti 62. strediska, zatím ale chybí zpráva o inventure
a revizní zpráva.

5. [Zprávy zpravodaju]
Br. Vána – – ORJ schvaluje br. Voríška-PooHa jako velitele závodu a br. Beneše-Benyho jako hlavního rozhodcího.
Predbežné pocty hlídek za strediska: 77. 4 hlídky, 35. 4 hlídky, 92. 3 hlídky, 100. 2 hlídky.
Hospodárka – ses. Urbánková žádá, aby kursy úctované pres ORJ byly oznámeny predem, aby s nimi mohla v
hospodarení pocítat.
Br. Pechoušek – informoval o tom, že rádcovský kurs 2012 byl ukoncen. Br. Kurz predloží záverecnou zprávu
ORJ.
Br. Trojánek – predstavil projekt úcasti roveru z Prahy 10 na akci Roverway ve Finsky v léte 2012 a žádá ORJ
o financní podporu úcastníku. ORJ schválila príspevek ve výši 6000,- Kc (1500,- Kc na úcastníka).
– Informoval o komunite okolo Toulcova dvora, která se zabývá situací okolo tzv. Trojmezí a porádá i další akce.
Podrobnosti má br. Trojánek. Informace lze získat i na webu https://trojmezi.info.
ORK – Ses. Tichá predala br. Adámkovi revizní zprávy hospodarení ORJ za rok 2010, obvodního setkání 2011 a
dvou víkendu rádcovského kursu. Nedostatky se reší se ses. Urbánkovou.
– Ses. Tichá predala br. Adámkovi hospodarení ORJ za rok 2010 k archivaci.

6. [Zprávy ze stredisek]
str. 35. – Uskutecnila se pripomínka 50 výrocí existence 309. oddílu.
– Pripravují akci cištení Botice a akcí pro rodice.
– Pripravují pochod Šumavského
str. 77. – žádá príspevek na VLK pro br. Hruzu ve výši 750,- Kc. ORJ príspevek schvaluje.
str. 92. – má nový bankovní úcet. Císlo úctu je potreba vyplnit ve SkautIS.
– V sobotu 10. 3. 2012 se uskutecní stredisková akademie.
str. 93. – uskutecnili oddílovou bitvu na Zvíreticích.
str. 100. – upravují klubovnu pro 150. oddíl a probíhá stehování.

7. [Ruzné] – Príští schuze ORJ se uskutecní 12. 4. 2012 od 19,00 hod. v klubovne v Brechtove 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Dokoncení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Vána, Kurz, Kvízová, termín do 9. 6. 2011. Trvá.
2. Vyplnit hospodárské výkazi ve SkautIS. Termín 15. 4. 2012. Zodpovídají vedoucí stredisek.
3. Predložit záverecnou zprávu rádcovského kurzu a odevzdat vyúctování. Zodpovídá br. Kurz. Termín

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

120308.pdf (35,2 kB)

 

 

Zpět
TOPlist