Zápis ze schůze ORJ, konané 8. 9. 2010

15.11.2010 08:43


Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 8. 9. 2010

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda, VS), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, ZVS), Váňa-Iron (35., VS), Herna-Dlouhán (35., zpr. OS), Borešová-Korunka (35, ORK), Vlček (20., VS), Dumek (50.), P. Konečný-Flek (92.), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Tesař-Lišák (96., VS), Matoušek-Akela (35., zpr. OS)

Omluveni: Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS),

Nepřítomni: Dočekal-Lupen (77.) J. Konečný-Íáček (92.), Trojánek-Tee-pee (92.), Batelka (62., VS),

Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 

 1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek.
  Počet přítomných je 11, z 9 toho s právem hlasovat z 14, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů] Vyjádření k hospodaření za rok 2007 bylo provedeno
  Hlášenky táborů byly odeslány již pře prázdninami
  Kvóta pro delegáty obvodního sněmu byla stanovena na této schůzi.
  Ostatní úkoly trvají.
 4. [Zprávy předsedy] - 19. 9. 2010 se uskuteční výprava po stopách J. Foglara. Sraz je v 11 hod. pod viaduktem v Prokopském údolí.
  - 28. 9. 2010 se uskuteční akce Tři jezy.
  - Byly vyhlášeny granty magistrátu. Termín pro odevzdání na ORJ je 30. 9. 2010 br. Adámkovi. Je potřeba odevzdat 3 kopie, u jedné z nich musí být kopie smluv (Oprava po schůzi - kopie musí být u dvou vyhotovení. Smlouvy netřídit, tj. nechat vždy tři kopie pohromadě. Střediska odevzdají všechny projekty najednou. Formuláře je potřeba zpracovat ve Wordu, v OpenOffice fungují špatně.
  - 16. 10. 2010 se uskuteční pražská VVZ, kterou organisuje ČRDM. Informace budou rozeslány e-mailem.
  - Do 15. 9. 2010 Je potřeba odevzdat přehled táborů - počet děťodnů, osobodnů, celkové náklady táborů a počet táborů celkem za středisko.
  - Na schůzi PRJ proběhla presentace webu https://www.kecejmedotoho.cz/určený pro presentaci názorů mladých lidí a https://kamchodit.cz/, který zobrazuje přehled kluboven na mapě. Údaje jsou převzaté z Skautisu a nelze na webu přímo editovat.
  - 25. 9. 2010 se v oblasti Vinohrad uskuteční akce Zažij město jinak.
  - Akce Betlémské světlo se uskuteční 19. 12. 2010. Po Praze bude jezdit poštovní tramvaj. Br. Adámek shání někoho na pomoc s organisací.
  - ORJ schvaluje kvótu 20 členů na jednoho delegáta na obvodní sněm.
  - ORJ schvaluje termín obvodního sněmu na 8. 12. 2010 od 17$^{ 00}$ hod.
  - ORJ by měla připravit plán hospodaření na rok 2011. Br. Adámek ve spolupráci se ses.Urbánkovou připraví návrh rozpočtu.
  - Je potřeba připravit plán akcí na rok 2011. Obvodní setkání se uskuteční 6.-8. 5. 2011. 93. stř. pořádá Stín smrti 13.-15. 5. 2011.
  - Před prázdninami byla e-mailem rozeslána dotační vyhláška ORJ.
  - Br. Adámek navrhuje, aby ORJ přijala vyhlášku o elektronickém hlasováni. ORJ souhlasí. Návrh připraví br. Adámek.
  - Br. Mašín a Konečný informovali o obvodním setkání. Zmínili zejména nevhodné vybrané místo se špatným hygienickým zázemí. Úspěšně proběhl závod VS, dobrý též závod pro RaR, slabší program pro skauty a skautky. Organisačně zvládnuto, místy ale chyběl člověk na organisování věcí na místě. Velmi se líbil veletrh oddílů.
  - ORJ pověřuje br. Konečného, aby zajistil vyrovnání manka 2000 Kč, které vzniklo v hospodaření akce Skautex. O manku bylo jednáno se ses. J. Bartošovou-Kobihou, která manko nerozporuje.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Tajemník - doporučuje střediskům začít s přípravou se na vyúčtování dotací za rok 2010. Vyúčtování dotací MŠMT proběhne do konce listopadu 2010, grantů magistrátu do konce roku 2010. Rozpočítání dotací MŠMT proběhne na základě odevzdaných údajů o táborech v první polovině října.
  Br. Váňa - - informoval v zastoupení předsedkyně ORJ o tom, která střediska neodevzdala revizní zprávy, pošle tabulku s přehledem.
  Br. P. Konečný - Informoval o připravované skautské mobilní sítě.
  Br. Herna - OS informoval o uskutečněné třídenní akci OS.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 20. - Proběhl jeden spojený tábor, bez problémů.
  stř. 35. - Proběhly dva tábory, středisko zastřešilo vlčáckou LŠ. Nábory probíhají. 4. 9. 2010 uskutečnily náborovou akci před Tescem.
  stř. 50. - Měli vytopený tábor. Nábory probíhají. Probíhá doplnění kvalifikace u vedoucích oddílů.
  stř. 77. - Nábory probíhají v okolních školách. Tábory proběhly bez problémů.
  stř. 92. - Středisku bylo vykradeno na jaře tábořiště. Dostalo zálohu od pojišťovny. Doporučují pojistit majetek. Tábory proběhly bez problémů.
  stř. 93. - Středisku byla před táborem vykradena klubovna. Tábor proběhl bez problémů.
  stř. 96. - Tábory proběhly bez problémů. Přes tábor se prohnala vichřice, škody nezpůsobila. Udělali nábory ve dvou školách. V rámci náboru postavily trampolínu před Tesco dne 2. 9. 2010.
  stř. 100. - Tábory proběhly bez problémů, chystají střediskový sraz.
 7. [Různé] - Příští schůze ORJ se uskuteční 6. 10. 2010 od 19$^{ 00}$ hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: MašínÚkoly:

 1. Kontakty na činovníky středisek. Zodpovídá Mašín. Bude doplněno po registraci. Trvá.
 2. Provedení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, P. Konečný, Dočekal. Trvá.
 3. Do konce června odevzdají vedoucí středisek zprávy střediskových revizních komisí za rok 2008 a 2009. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
 4. Do 15. 9. 2010 odevzdají střediska přehlet skutečných údajů o táborech. Zodpovídají vedoucí střediske. Termín 15. 9. 2010.
 5. Připravit náívrh plánu hospodařní na rok 2011. Zodpovídá br. Adámek. Termín 8. 12. 2010.
 6. Připravit plán akcí na rok 2011. Zodpovídá br. Adámek. Termín 1. 1. 2011.Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://www.skauting.cz/praha10/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

100908.pdf (58,4 kB)

Zpět
Zpět
TOPlist