Zápis ze schůze ORJ, konané 9.1.2014

22.01.2014 05:44
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 9. 1. 2014

 

Přítomni: Adámek–Rumpál (77., předseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Tichá–Hrošík(92. ORK), Pechoušek– Napoleon (35., VS) Dumek (50., VS), Bican–Kvang (77., VS), Kurz–Shorty (92., VS), Kvízová–Honzina (93., ZVS), Matoušek–Akela (35.)

Omluveni: Váňa–Iron (35., místopředseda)

Nepřítomni: Vlček (20., VS), Batelka (62., VS), Tesař–Lišák (96., VS)

Program:

1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 9, z 7 toho s právem hlasovat z 12, ORJ je usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu]
Zápis byl schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
– Revize hospodaření 62. střediska byla provedena, zbývá vyhotovit zprávu.
– Úkol odevzdat zprávy o činnosti revizních komisí trvá.
– Br. Adámek dostal vyúčtování Intercampu. Porovná počty lidí a odevzdá vyúčtování ses. Urbánkové.
– Rozpočet ORJ bude projednán na této schůzi, požadavky na položky v rozpočtu nahlásí střediska během projednávání.
– Některá střediska stále ještě nenahlásila své zástupce do týmu pro přípravu ZVaS (viz. zpráva br. Váni níže).
– Vyúčtovaní rádcovského kurzu bylo odevzdáno, zbývá doplnit podpis br. Váni.
– Odevzdat vyúčtování grantů magistrátu. Úkol trvá. Založit registrace středisek. Úkol trvá.
– Papírové vyúčtování dotací na provoz bylo odevzdáno.
– Výjimky z registračních pravidel budou projednány na této schůzi.

4. [Zprávy předsedy]
– Granty magistrátu je možné nahrávat do webové aplikace. Vratky je potřeba odeslat ihned bez čekání na výzvu,
aby mohla vratku odeslat PRJ.
– Zimní přechod Brd – vlak v 8.55 z hl.n. bude posílen. Na Kytínské louce budou připraveny drobné aktivity.
– 13. 2. 2014 se uskuteční informační setkání pro nové vůdce středisek.
– Předsněmovní diskuse se uskuteční 20. 1. 2014 v zasedací místnosti v sídle ústředí na Senovážném náměstí.
– Registrace již běží, registrační kategorie jsou nastaveny. Je potřeba dokončit registraci v termínu.
– Betlémské světlo proběhlo úspěšně.
– ORJ schválila rozpočet:
        13 000 Kč     obvodní setkání
        20 000 Kč     rezerva na klubovnu
        2 000 Kč       93. stř. příspěvek na Stín smrtí
        5 000 Kč       příspěvek na vzdělávací kurzy
        20 000 Kč     příspěvek účastníkům Jamboree
        10 000 Kč     zahraniční akce
        3 000 Kč       roverská akce.
– Vedoucí středisek zjistí počty účastníků Jamboree z jejich středisek. ORJ požaduje, aby účastníci následně připravili
prezentaci po skončení Jamboree pro ostatní členy ORJ.
– Zájemci o příspěvek ORJ na zahraniční akce nahlásí počet účastníků na e-mailovou adresu ORJ.
– Výjimky z registrace:
    – 92. stř. 1. odd. Cammelot - vedoucí oddílu nemá VZ. Kurz má hotový, zbývá dodělat práci. Zástupce je přihlášen
        na VK. ORJ výjimku schvaluje.
    – 35. stř. Milan Válek zástupce. 305. má pouze ČZ, letos půjde na VZ. Marek Soukup zástupce 309. odd. má ČZ,
        zatím se nechystá na VZ. ORJ výjimku schvaluje.

5. [Zprávy zpravodajů]
Br. Váňa – (informaci podal. br. Mašín) svolává schůzku k přípravě okresního kola Závodu vlčat a světlušek.
Schůzka se bude konat v Praze 4 (u br. Adámka nebo Váni) v pondělí 20. 1. 2014 od 17 hod. Zatím se neohlásili
zástupci 20., 50., 77. a 96. střediska. Br. Váňa se dotazuje, zda se tato střediska budou obvodního setkání a ZVS
účastnit. Žádá, aby se dostavili všichni zástupci, aby si rozdělili práci.
– Žádá o proplacení cestovních výloh za kontroly letních táborů 2013 ve výši 3179,- Kč. ORJ proplacení v požadované
výši schvaluje.
– ORJ hledá koordinátora obvodního setkání. ORJ očekává, že si část programu rozdělí jednotlivá střediska:
77 R&R
100 Benjamínci
35 VS
92 skauti a skautky
ORJ hledá koordinátora, který zajistí zázemí obvodního setkání.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 35. – rozdávali Betlémske světlo na Strašnické.
stř. 50. – chystají se na hory.
stř. 77. – uspořádali vánoční hru. Účastnili se Betlémského světla.
stř. 92. – středisková rada zrušila všechny vyhlášky a přijme nové.

7. [Různé]
– Příští schůze ORJ se uskuteční 6. 2. 2014 od 19 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Odevzdat zpráv o činnosti revizních komisí středisek za rok 2012. 2013. Ses. Tichá rozeslala vzor zprávy. Termín
31. 5. 2013. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.

2. Dohledat vyúčtování Intercampu. Termín 11. 12. 2013. Zodpovídá br. Adámek. Trvá.

3. Nahlásit br. Váňovi kontakty na zástupce střediska, kteří se budou podílet na přípravě ZVaS. Termín 21. 11. 2013.
Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.

4. Odevzdat vyúčtování grantů magistrátu. Termín 12. 1. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek.

5. Odevzdat zprávu o provedení revize hospodaření rušeného 62. střediska. Termín 31. 1. 2014. Zodpovídá ses. Tichá.

6. Odevzdat registraci. Termín 31. 1. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek.

7. Nahlásit počty účastníků Jamboree v Japonsku za jednotlivá střediska prostřednictvím e-mailové adresy ORJ.
Termín 31. 1. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek.

8. Nahlásit očekávané počty účastníků zahraničních akcí, na něž budou střediska požadovat příspěvek od ORJ na
e-mailovou adresu ORJ. Termín 31. 1. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek.

9. Najít koordinátora obvodního setkání pro zajištění zázemí akce. Termín 6. 2. 2014. Zodpovídají všichni členové
ORJ, včetně vedoucích středisek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

140109.pdf (37,3 kB)

Zpět
TOPlist