Zápis ze schůze ORJ konané 15.5.2014

18.05.2014 08:22
Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 15. 5. 2014


Přítomni: Váňa–Iron (35., místopředseda), Mašín–Zl. Vlas (100., tajemník, VS), Tichá–Hrošík(92. ORK), Pechoušek–
Napoleon (35., VS) Bican–Kvang (77., VS), Kurz–Shorty (92., VS),

Omluveni: Urbánková–Moon (96., hospodářka, ZVS), Adámek–Rumpál (77., předseda), Kvízová–Honzina (93., ZVS)

Nepřítomni: Vlček (20., VS), Dumek (50., VS), Batelka (62., VS), Tesař–Lišák (96., VS), Matoušek–Akela (35.)

Program:
1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

1. [Zahájení]
Schůzi zahájil a vedl br. Váňa. Počet přítomných je 6, z toho 5 s právem hlasovat z 13, ORJ není usnášeníschopná.

2. [Schválení zápisu]
U akce Velbloudi v ZOO mělo být správně uvedeno datum 20. 4. 2014. Jinak byl zápis schválen bez připomínek.

3. [Kontrola úkolů]
– Zprávy o činnosti RK neodevzdala střediska 92. a 96. Středisko 20. neodevzdalo zprávu za rok 2011. Do 30. 6.
2014 je potřeba odevzdat i zprávy za rok 2013
– Úkol opravit účetnictví rušeného 62. střediska a odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu
trvá.
– Doplnit do SkautIS kvalifikaci pro vedoucí 26. oddílu 20. střediska trvá.

4. [Zprávy předsedy]
– Účty za obvodní setkání je potřeba odevzdat co nejdříve br. Váňovi, nejpozději však do 31. 5. 2014. Informaci o
žádosti o proplacení účtů je potřeba sdělit br. Váňovi neprodleně.
– Do obvodní konference byl zaslán e-mail ohledně školení k novým Stanovám, Rejstříkovým soudům, Občanskému
zákoníku a dalším právním úpravám. Přihlášky je potřeba odevzdat do 8. 6. 2014 prostřednictvím formuláře na
webu. Je doporučeno, aby se za každé středisko zúčastnil aspoň jeden činovník.
– Pražské kolo ZVaS se uskuteční 7. 6. 2014 v Ďáblickém háji. Jako základna bude sloužit klubovna 24. střediska.
Symbolický rámec bude zhýralý král.
– 2. 6. 2014 se Na křížku uskuteční otevřená schůze PRJ s grilováním.
– Střediska byla vyzvána k opravě vyúčtování grantů za rok 2013. Všechna střediska spadající pod ORJ Praha
10 opravu odevzdala. Magistrát zpřísňuje kontrolu a je potřeba dát pozor, zda byly prostředky přiděleny podle
požadavků.
– Na začátku září proběhne seminář ke grantům 2014. K dotacím MŠMT se uskuteční seminář 12. 10. 2014.
– V dohledné době by měly být na střediska zaslány zálohy dotací MŠMT.
– Zájemci o akci Po škole se mají hlásit e-mailem na adresu kancelar@praha.skautin.cz.
– Hlášenky táborů je potřeba vyplnit do 30. 5. 2014. Je potřeba vyplnit i hlášenku pro magistrát.
– Na příští schůzi bude připraven plán akcí na rok 2014/15. Je potřeba připravit seznam akcí.

5. [Zprávy zpravodajů]
Br. Váňa – Prosí o fotografie z obvodního setkání.
Tajemník – V klubovně ORJ je krabice s věcmi nalezenými na obvodním setkání. Věci byly nafotografovány a
jejich seznam umístil br. Mašín na web. Informace bude zaslána do obvodní konference. Vyzvednutí věci je možné
během příští schůze ORJ nebo je možné se domluvit individuálně.
– Proběhla diskuse ohledně organizace obvodních setkání.
ses. Pechoušek – Podal informaci o akci Velbloudi v ZOO.
ses. Tichá – Ses Tichá se zúčastnila schůzky pro revizory pořádané PRJ.

6. [Zprávy ze středisek]
stř. 35. – Účastnili se akce Květinový den.
– Středisková rada přijala usnesení k obvodnímu setkání. Vnímají setkání jako pozitivní akci, nejsou ale spokojeni
s jejich organizací.
stř. 92. – Někteří účastníci měli výhrady k vaření na obvodním setkání a nabízejí se k zajištění kuchyně na příštím
obvodním setkání. V této podobě je ale organizačně nedotažená.
stř. 100. – Středisko má dvě nové vůdkyně, čtyři činovníci jsou přihlášeni na ČK.
– Středisko má zájem o účast na akci Postavme školu v Africe a ptá se, zda se zúčastní i další oddíly a střediska z
obvodu.

7. [Různé]
– Příští schůze ORJ se uskuteční 5. 6. 2014 od 1900 hod. v klubovně v Brechtově 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:
1. Odevzdat zprávy o činnosti revizních komisí středisek za roky 2011 a 2012. Termín 31. 5. 2013. Zodpovídají vedoucí
středisek. Trvá.
2. Opravit účetnictví rušeného 62. střediska. Odevzdat účetnictví za posledních 10 let do obvodního archivu. Termín
28. 2. 2014. Zodpovídá br. Batelka.
3. Doplnit do SkautIS kvalifikaci pro vedoucí 26. oddílu 20. střediska. Termín 15. 2. 2014. Zodpovídá vedoucí střediska.
4. Vyplnit hlášenky táborů. Termín 30. 5. 2014. Zodpovídají vedoucí středisek.
5. Odevzdat účty za obvodní setkání. Termín 30. 5. 2014. Zodpovídají držitelé účtů.
6. Připravit plán akcí na školní rok 2014/15. Termín 5. 6. 2014. Pořadatelé akcí.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://orj10.webnode.cz/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

140515.pdf (35,9 kB)

Zpět
TOPlist