Zápis ze schůze ORJ, konané 9. 9. 2009

10.09.2009 22:18

 

Zápis
ze schůze ORJ Praha 10
konané 9. 9. 2009

Přítomni: Adámek-Rumpál (77., předseda, VS), Matoušek-Akela (35., zpr. OS), Mašín-Zl. Vlas (100., tajemník, ZVS), J. Konečný-Íáček (92.), Tichá-Hrošík(35. ORK), Vlček (20., VS), Dumek (50.), P. Konečný-Flek (92.), Kvízová-Honzina (93., ZVS), Hřebík-Šnek (100., VS) (poslední část schůze)

Omluveni: Urbánková-Moon (96., hospodářka, ZVS), Trojánek-Tee-pee (92.),

Nepřítomni: Dočekal-Lupen (77.) Váňa-Iron (35., VS), Batelka (62., VS), Tesař-Lišák (96., VS),

Program: 1) Zahájení
2) Schválení zápisu
3) Kontrola úkolů
4) Zprávy předsedy
5) Zprávy zpravodajů
6) Zprávy ze středisek
7) Různé

 1. [Zahájení] Schůzi zahájil a vedl br. Adámek. Počet přítomných je 10, z toho 9 s právem hlasovat z 15, ORJ je usnášeníschopná.
 2. [Schválení zápisu] Zápis byl schválen bez připomínek.
 3. [Kontrola úkolů] Br. P. Konečný odevzdal vyjádření k revizní zprávě Skautexu. Žádný další úkol nebyl splněn.
 4. [Zprávy předsedy] - Br. Kurz-Shorty z 92. stř. se nabídl jako ředitel obvodního setkání. navrhuje nový termín 7.-9. 5. 2010 kvůli kolizi s termínem Intercampu. ORJ souhlasí se změnou termínu a jmenuje br. Kurze ředitelem obvodního setkání.
  - Br. Adámek děkuje účastníkům pietního setkání za oběti komunismu za representaci Junáka.
  - Pilotní projekt na organisaci náborů se neuskuteční.
  - Pražský rádcovský kurs se neuskuteční. 13.-17. 11. 2009 se uskuteční rádcovský kurs Prahy 8.
  - Termín pro odevzdání žádostí o granty MHMP na rok 2010 je 5. 10. 2009. Br. Adámkovi je potřeba doručit formuláře do 30. 9. 2009.
  - E-mailem přišlo upozornění na chyby v grantech MHMP za rok 2008. Je potřeba, aby střediska odeslala doplnění e-mailem na adresu magistrátu.
  - PRJ hledá činovníka na zpracování dotací místo br. Szenaie. Funkce je placená.
  - Připravuje se akce pro rovery, ale stále ještě o ní nejsou podrobné informace.
  - 22. 9. 2009 se uskuteční schůzka zpravodajů OS na Vltavské.
  - Br. Adámek se ohradil, že byly rozeslány malé částky na dotace. Byly rozeslány dotace pouze podle děťodnů. Po odevzdání skutečných počtů děťodnů na táborech bude rozeslán zbytek dotace.
  - PRJ zjišťuje, zda střediska dělala nábory, informaci je potřeba nahlásit br. Adámkovi.
  - Do konce roku by měl být na PRJ projednán plán akcí na rok 2010. PRJ žádá o případné návrhy z obvodů a středisek.
  - 20. 9. 2009 je termín pro podání žádostí o dotace z prostředků PRJ.
  - Byl podán návrh, aby ORJ podala žádost o dotaci z prostředků PRJ na maškarní bál a rádcovský kurs.
 5. [Zprávy zpravodajů]
  Tajemník - - Do 15. 9. 2009 je potřeba odevzdat přehled o skutečném počtu děťodnů a nákladů táborů. Je potřeba použít formulář na dalším listě ve stejném souboru, ve kterém se nachází předběžné hlášení.
  Zpravodaj OS - rozdal Kmenové noviny.
  Br. Trojánek - je dlouhodobě v zahraničí a nemůže se tedy zúčastňovat práce ORJ.
  Br. Malík-Krišot - podal informaci o návrhu na uskutečnění akce KPZ pro rovery z Prahy 10 a 3. ORJ souhlasí s pořádáním akce pod hlavičkou Prahy 10. Doporučila úpravu předloženého rozpočtu. Vedoucím akce bude zástupce Prahy 3, hospodářem bude br. Malík-Krišot. ORJ souhlasí s příspěvkem Kč 150,- na jednoho účastníka akce z Prahy 10.
 6. [Zprávy ze středisek]
  stř. 20. - Br. Vlček upozorňuje, že ORJ nyní sídlí v klubovně, kterou mělo původně pronajato 20. středisko. 20. stř. na ní dostalo dotaci, na klubovnu, kterou nyní využívá, dostalo výrazně menší dotaci. Žádá ORJ o příspěvek na provoz a nájem klubovny. ORJ souhlasí. Br. Vlček připraví do příští schůze podklady, z kterých bude patrné, o jaké částky se jedná.
  - Tábory proběhly bez problémů. stř. 50. - Tábory proběhly bez problémů.
  stř. 77. - Tábory proběhly bez problémů.
  stř. 92. - Tábory proběhly bez problémů.
  stř. 93. - tábory proběhly bez problémů. Před táborem odešlo větší množství členů ve věku okolo šestnácti let.
  stř. 100. - tábory proběhly bez problémů. Br. Hřebík se chystá resignovat na funkci vedoucího střediska. Vedení střediska převezme dosavadní zástupce br. Mašín.
 7. [Různé] - Br. Adámek žádá o pomoc, zejména roverů, s uvedením obvodní klubovny do provozuschopného stavu - vymalování, úklid, drobné opravy.
  - Příští schůze ORJ se uskuteční 7. 10. 2009 od 19 00 hod. v klubovně v Brechtov 828, v Praze 11.

Zapsal: Mašín

Úkoly:

 1. Kontakty na činovníky středisek. Zodpovídá Mašín. Bude doplněno po registraci. Trvá.
 2. Provedení inventury majetku ORJ. Zodpovídá Váňa, P. Konečný, Dočekal. Trvá.
 3. Vyjádření k revizi hospodaření ORJ za rok 2007. Zodpovídá Adámek. Trvá
 4. Do konce června odevzdají vedoucí středisek zprávy střediskových revizních komisí za rok 2008. Zodpovídají vedoucí středisek. Trvá.
 5. Odevzdat skutečné informace o konaných táborech. Zodpovídají vedoucí středisek. Termín 15. 9. 2009. Trvá.
 6. Odevzdat žádosti o granty MHMP na rok 2010. Termín je 30. 9. 2009. Zodpovídají vedoucí středisek. Br. Adámek zodpovídá za předání na PRJ do 5. 10. 2009.
 7. Odevzdat opravu vyúčtování grantů MHMP za rok 2008. Termín byl již 3. 9.2009. Zodpovídají vedoucí středisek.

Internetové stránky ORJ Prahy 10: https://www.skauting.cz/praha10/
Zprávy posílejte na email obvodní rady: orj10@atlas.cz

Zpět
TOPlist